Політика в сфері якості

Схвалена Вченою радою університету
24.06.2008, протокол №

Стратегічною метою Національного авіаційного університету є вихід на позиції лідерства в освітньо-професійній сфері і бути кращим у нашій державі в наданні освітніх послуг, підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів, виконанні наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок.

Політика університету в сфері якості базується на засадах міжнародного стандарту якості ISO 9001:2008 і спрямована на гарантоване забезпечення вимог та очікувань замовників фахівців та студентів освітніми послугами на рівні, визначеному світовим ринком, і безперервне підвищення якості цих послуг з використанням ефективного зворотного зв’язку із замовниками, працівниками та студентами.

Основними принципами Політики університету в сфері якості є:
·Максимальне задоволення вимог та очікувань замовників фахівців та студентів.
·Лідерство та персональна відповідальність керівників усіх рівнів.
·Професіоналізм та компетентність працівників.
·Системний та процесний підхід до менеджменту.
·Прозорість та логічність процесів прийняття рішень.
·Корпоративна культура.
·Високі технології.
·Оптимізація видатків.
·Здоров’я та безпека.

Реалізація Політики університету в сфері якості здійснюється шляхом:
– впровадження, забезпечення ефективного функціонування та безперервного вдосконалення системи менеджменту якості, яка охоплює всі процеси і працівників та студентів університету і відповідає його стратегічній меті;
– залучення всіх працівників та студентів до культури якості та стимулювання їх творчої участі в її забезпеченні;
– безперервного та творчого вдосконалення змісту та розширення номенклатури освітніх послуг з урахуванням розвитку освіти, науки, практики та змін на ринку праці;
– збалансованості теоретичної та практичної підготовки фахівців;
– постійного оновлення та модернізації матеріально-технічної бази університету;  – інтеграції освітнього процесу та наукової діяльності;
– повної інформатизації всіх процесів діяльності університету;
– вивчення та впровадження в освітній процес кращих досягнень вітчизняних та зарубіжних педагогічних та наукових шкіл;
– створення в університеті довірчої обстановки та творчої співпраці;
– забезпечення ефективної реалізації принципів соціального менеджменту для працівників та студентів;  – безперервного самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях.

Працівники Національного авіаційного університету є компетентними фахівцями в своїй царині діяльності і особистою працею та здобутками в освіті та науці докладають зусиль до того, щоб університет здобув заслужене визнання та посів гідне місце на світовому ринку освітніх послуг.

Національний авіаційний університет приділяє особливу увагу ролі студентів у процесах забезпечення якості при розробці та реалізації освітніх програм, а також виконанні наукових досліджень та дослідно-конструкторських розробок.

Керівництво університету є лідером в реалізації Політики в сфері якості і зобов’язується здійснювати необхідне організаційне, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення і підтримку діяльності колективу університету, спрямовану на реалізацію його педагогічного, наукового та творчого потенціалу.

Ректор М.Кулик