Кафедра Екології

Професорсько-викладацький склад:

 

БОЙЧЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Доктор технічних наук, професор
завідувач кафедри екології

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 12 квітня 1968 р. у с.м.т. Миколаївка Одеської області (Украї­на).
Трудовий досвід почав отримувати пра­цюючи на заводі цивільної авіації № 410 у 1990–1991 рр.
Керів­ник Випробувального центру нафтопродуктів Укра­їнського центру авіаційної хіммотології і сертифі­кації продукції “УЦАХ-СЕПРО” (1998–2006 рр.), засновник і директор Українського науково-дослідного центру хіммотології і сертифікації ПММ і ТР з 2005 р.
На сьогодні – науковий керівник цього підрозділу.
Ініціатор і організатор МНТК «Проблеми хіммотології», що є відновленням і продовженням традицій НАУ у сфері авіаційної хіммотології, зокрема хіммотологічної науково-педагогічної школи.
Представляє університет у складі наукової ради МОН.
Входить до складу вченої та науково-технічної рад НАУ.
Входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт за спеціальностями «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів» і «Екологічна безпека» при НАУ і НУ «Львівська політехніка».
Академік нафтогазової академії.
Голова науково-технічної Спілки хіммотологів.

 

ГАЙ АНЖЕЛА ЄВГЕНІВНА

Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
вчений секретар кафедри екології 

Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1987 році за спеціальністю “геофізичні методи пошуку і розвідки родовищ корисних копалин”.
Автор понад 45 наукових праць, у тому числі із грифом МОН України. Вчений секретар кафедри.
Член фахової редакційно-методичної секції «Екологічна безпека» НАУ.
Викладає дисципліни:
– Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
– Основи ресурсозбереження
– Гідрологія
– Екологічна безпека природних та штучних систем
– Основи екології
– ЕкологіяЗдійснює наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів ОКР «Магістр» і «Спеціаліст» денної і заочної форми навчання.
Контакти: guy_nau@ukr.net
тел. 406-76-16

 

САЄНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Професор кафедри, професор,
доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилась 9 серпня 1952 р.

ОСВІТА
У 1975 р. з відзнакою закінчила хіміко-технологічний фа­культет КПІ.
Вчене звання доцента присвоєно  21 червня 2007 р.
Вчене звання професора присвоєно 26 лютого 2015 р.

 

КУТЛАХМЕДОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Доктор біологічних наук, професор
професор кафедри екології
У 1961 роцi закiнчив Київський національний університет ім. Т. Шевченка (фізичний факультет) за спецiальнiстю “Оптика твердого тіла”.
Доктор біологічних наук, 03.00.10 – радіобіологія, тема дисертації:  «Кількісні закономірності радіаційного ураження багатоклітинного рослинного організму»
Нагороджений грамотою Верховної Ради та орденом «Знак пошани».
Автор понад 190 наукових навчально-методичних праць та 4-х патентів України;
Учасник 54 наукових конференцій та з’їздів, у т.ч. 38 міжнародних.

 

МАТВЄЄВА ОЛЕНА ЛЬВІВНА
Кандидат технічних наук, доцент
професор кафедри екології,
заступник директора ІЕБ з науково-методичної роботи
У 1983 році закінчила з відзнакою Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю “Експлуатація літальних апаратів та двигунів”, у 2001 р. факультет економіки та управління Національного авіаційного університету за спеціальністю “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”.
У 1983-1985 рр. працювала інженером Українського філіалу НІАТ Міністерства авіаційної промисловості СРСР. З 1985 по 1988 рр. аспірант Київського інституту інженерів цивільної авіації, у 1989–1991 рр. науковий співробітник Всесоюзного нафтогазового науково-дослідного інституту, у 1991-1992 рр. доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Київського інституту підвищення кваліфікації Міністерства авіаційної промисловості СРСР.

 

ГРОЗА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА
Кандидат фізико-математичних наук, доцент,
доцент кафедри екології,
заступник директора ІЕБ з навчальної роботи  
У 1986 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю “Математика”. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальностями 01.01.02 «Диференціальні рівняння», 01.01.06 «Математична логіка, алгебра і теорія чисел» на тему «Представлення квантових і симплектичних алгебр, базисні гіпергеометричні функції та q-диференціальні рівняння».
Автор більше 70 наукових та науково-методичних праць, співавтор підручника «Моделювання і прогнозування стану довкілля» та навчального посібника «Основи статистичного обліку і банки інформації в екології», учасник понад 30 міжнародних та регіональних наукових конференцій.

 

МАТВЄЄВА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Доктор  технічних наук, доцент,
професор кафедри екології 
У 1990 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут з відзнакою за спеціальністю «біологія з додатковою спеціальністю хімія», отримала кваліфікацію «учитель біології та хімії».
Навчалась та успішно закінчила аспірантуру у Національному авіаційному університеті.
У 2008 році захистила дисертацію на тему «Моделювання радіобіологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем» на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук, а у 2016 році захистила дисертацію на тему «Наукові основи оцінювання надійності екологічних систем в умовах дії радіаційних чинників» та отримала науковий ступінь доктор технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри екології.
Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографій та навчальних посібників. Сфера наукових інтересів: моделювання радіоекологічних процесів, камерні моделі в радіоекології, радіоекологічна надійність екосистем, радіаційна ємність екосистем різних типів, екологічні та радіоекологічні ризики; трансформація речовин мікроорганізмами, мікроорганізми – об’єкти біотехнології.

 

БІЛИК ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Кандидат біологічних наук, доцент,
доцент кафедри екології 
Закінчила Донецький національний університет у
1980 р. за спеціальністю «Біохімія»
Має більше 30 наукових працьВикладає наступні дисципліни: 
– Екологія
– Основи екологічної токсикології
– Основи біохімічних та мікробіологічних технологій
– Екологічна біохімія та токсикологія
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Викладає дисципліни англійською мовою.
Відповідає за практику та ІНТ
Контакти: тел. 406-74-52
e-mail: larus_2010@ukr.net

 

БОВСУНОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології
Закінчив Національний авіаційний університет у 1995 році за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
Має більше 20 наукових праць.
Керує науковим гуртком за напрямом «Нові екологічно чисті технології в авіаційній галузі»

 

ДМИТРУХА ТЕТЯНА ІЛЛІВНА
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології
Закінчила Національний педагогічний університет і. М.П. Драгоманова (2002 р.) за спеціальністю «Біологія, екологія, валеологія».
Кількість наукових праць: близько 20.Викладає наступні дисципліни:
– Основи біохімічних технологій;
-Основи екології;
– Ґрунтознавство;
– Загальна мікробіологія;
– Медична екологія та і безпека авіапідприємств.
Напрям наукової роботи:
екологічні ризики пов’язані зі впливом ртуті та її сполук на довкілля.
Контакти: тел. 406 74 52 e-mail: Dmitrucha79@mail.ru

 

ДУДАР ТАМАРА ВІКТОРІВНА
Кандидат геолого-мінералогічних наук,
с.н.с, доцент
доцент кафедри екології
Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, геологічний факультет за спеціальністю “Геологічна зйомка, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин” (1982) та Київський міжнародний інститут вдосконалення вчителів за спеціальністю “англійська мова” (2000). Загальний науковий (в НАН України) та науково-педагогічний стаж складає 33 роки, з них в НАУ – 12 років (з 2002).
Член робочої групи науково-методичної комісії МОН України з напряму – Екологія»; член фахової методично-редакційної секції – Екологічна безпека» НАУ; член методично-редакційної ради ІЕБ, відповідальна за навчання англійською мовою в ІЕБ.
Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з яких є співавтором 1 підручника, 2 словників та 3 навчальних посібників з грифом МОН України, а також 2 монографій та тематичного екологічного словника (англо-українсько-російського).
Нагороджена Грамотою ректора НАУ (2010), Подякою ректора НАУ (2011), нагрудним знаком НАУ – За сумлінну працю» (2012).

 

МАДЖД СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
Доцент кафедри, кандидат технічних наук
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 18 березня 1976 р. у м. Києві.ОСВІТА
У 2002 р. з відзнакою закінчила природничо-географічний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Біологія, екологія, валеологія”.
У 2012 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Правознавство”.ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
В НАУ працює з вересня 2002 року.
Асистент кафедри екології (2002 р.). З грудня2002 р. аспірант за спеціальністю “Екологічна безпека”.
08 лютого 2011 року захистила кандидатську дисертацію за темою “Поліпшення екологічного стану та удосконалення контролю техносфери навколо об’єктів експлуатації і ремонту авіаційної техніки” за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
З травня 2011 р.– доцент кафедри.

 

ПАДУН АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА
Кандидат біологічних наук, доцент
доцент кафедри екології 
Закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя у 1985 році за спеціальністю «біологія, хімія»
Відмінник освіти України
Має більше 40 наукових праць

 

РАДОМСЬКА МАРГАРИТА МИРОСЛАВІВНА
Доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася у 1983 році у м. Івано-Франківськ.ОСВІТА
У 2005 р. з відзнакою закінчила інженерно-екологічний факультет Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» ОКР „Магістр”.
У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01. – екологічна безпека.
Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році за кафедрою екології.

 

САВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
Кандидат біологічних наук, доцент
доцент кафедри екології
У 1971 році закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «біолог-ботанік, викладач біології та хімії».
Має більше 100 наукових працьВикладає наступні дисципліни: 
– Біологія
– Основи екології
Здійснює наукове керівництво дипломними роботами ОКР «Спеціаліст», «Магістр»
Науковий керівник лабораторії аероекології

 

ТРОФІМОВ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ
Кандидат технічних наук,
доцент кафедри екології 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 2 серпня 1981 р. у с. Велика Олександрівка, Бориспільського району, Київської обл.ОСВІТА
У 2004 р. закінчив факультет аеропортів НАУ за спеціальністю “технології та технологічне обладнання аеропортів” та здобув кваліфікацію “магістр” і в цьому ж році закінчив інститут післядипломного навчання НАУ за спеціальністю “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств”.Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі екології у 2014 році.ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У Національному авіаційному університетіпрацює з 2003 р.: інженер кафедри паливозаправних систем та комплексів (2004); інженер II категорії кафедри технологічного обладнання (2004-2005); асистент кафедри технологічного обладнання (2005-2008), з 2008 р. асистент кафедри хіммотології. з 2011 асистент кафедри екології, з 2012 та по теперішній час – доцент кафедри екології.

 

ЧЕРНЯК ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри екології
Народилася 26 травня 1981р. у Київській обл. (Україна).
У 2004 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів» ОКР «Магістр».
З 30 червня 2004 року зарахована до аспірантури НАУ. З 1 вересня 2007 року по 30 червня 2010 року працює на посаді асистента кафедри хіммотології Інституту міського господарства НАУ, з 1 липня 2010 року по 9 січня 2011 року – на посаді асистента кафедри хіммотології Аерокосмічного Інституту НАУ. З 10 січня по 30 червня 2011 року працює на посаді доцента кафедри хіммотології Аерокосмічного Інституту НАУ. На посаді доцента кафедри екології працює з 1 липня 2011 року і по теперішній час.

 

ШАМАНСЬКИЙ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
Кандидат технічних наук, доцент
доцент кафедри екології
Закінчив Вінницький державний технічний університет 1995 році за спеціальністю «Технологія машинобудування»
Нагороджений грамотою Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
Має більше 30 наукових працьВикладає наступні дисципліни:
– Основи екології
– Урбоекологія і техноекологія
– Міське комунальне господарство
– Методи і засоби захисту біосфери
– Транспортна екологія

 

ПАВЛЮХ ЛЕСЯ ІВАНІВНА

Доцент кафедри екології, доцент
кандидат технічних наук

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 29 березня 1982 року в м. Турка Львівської області

ОСВІТА
У 2005 р. з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю “Технології та технологічне обладнання аеропортів” ОКР „Магістр”.
У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 –  Екологічна безпека.
Вчене звання доцента присвоєно 22 грудня 2014 р.

 

ГЕРАЩЕНКО ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Старший викладач кафедри екології
Закінчила Київський педагогічний коледж у 1993 році, Житомирський державний технологічний університет у 2005 році за спеціальністю «менеджер організації». Дипломна робота присвячена особливостям проведення екологічного аудиту як функції екологічного менеджменту на промислових підприємствах України/
З 2004 року працює в НАУ.
Автор понад 10 наукових робіт, має 1 патент.
Відзначена Грамотою міністерства освіти і науки України та Подякою ректора НАУ (2012р.).Викладає наступні дисципліни:
– Утилізація та рекуперація відходів
– Екологічний аудит та паспортизація територій і підприємств
Напрями наукових досліджень:-методи та засоби очистки стічних вод та водопідготовки-проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні

 

ГОРБАЧ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Старший викладач кафедри екології
Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1989 році за спеціальністю «Математика»
Є співавтором конспекту лекцій «Основи теорії техногенної та екологічної безпеки підприємств»Викладає наступні дисципліни:
– Основи екології
– Основи теорії техногенної та екологічної безпеки підприємств
– Моделювання небезпечних процесів в техносфері
Контакти : тел. 406-77-28
e-mail: gin_itt@ukr.net

 

ВЕРЯГІНА ЛАДА СЕРГІЇВНА
Асистент кафедри екології
У 2002 році закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Технології та технологічне обладнання аеропортів» ОКР „ Магістр”.
Автор більше 12 наукових праць
Викладає наступні дисципліни:
– Процеси і апарати хімічних виробництв
– АСУТП в хімічних виробництвах
– Збалансоване природокористування
– Екологічна безпека паливозаправних комплексів
– Стандартизація і сертифікація в екологіїНапрям наукової роботи –  експлуатація наземного обладнання підприємств паливозабезпечення.
Відповідальність – профорг кафедри
Контакти:      тел. 406-70-29
e-mail: vlskns@ukr.net

 

РЯБЧЕВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Асистент кафедри екології
У 2007 році закінчив Національний авіаційний університет, за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».
Має понад 10 наукових праць.

 

ТИХЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології
Закінчила Національний авіаційний університет у 2006 році за спеціальністю 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього природного середовища».
Відзначена Грамотою Національного авіаційного університету (2008 р.) та Подякою ректора Національного авіаційного університету (2013 р.).Викладає наступні дисципліни:
– Основи ресурсозбереження
– Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
– Основи наукових досліджень
– Методологія і організація наукових досліджень
– Обґрунтування екологічних бізнес-проектів
Працює над кандидатською дисертацією на тему: «Модифікація поглинальної здатності рослинних об’єктів по відношенню до радіонуклідів»
Має 15 друкованих праць, 1 патент.
Виконує обов’язки старшого наставника Інституту екологічної безпеки.
Відповідає за навчально-виховну роботу на кафедрі екології.
Контакти: 406-74-52
e-mail: okstih@ua.fm

 

ЯКОВЛЄВА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народилася 1986 року в м. Києві.
Відповідає за міжнародну діяльність.

ОСВІТА
У 2010 році закінчила з відзнакою Факультет екологічної безпеки Національного авіаційного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».
З 2010 р. по 2013 р. аспірантура на базі кафедрі екології Інституту екологічної безпеки та Українського науково-дослідного та навчального центру хіммотології
та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин.

 

ЯВНЮК АНДРІАН АНДРІАНОВИЧ

Асистент кафедри

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Народився 19 серпня 1988 р.

ОСВІТА

У 2011 р. закінчив Національний авіаційний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобув кваліфікацію еколога, експерта з екології.