Науково-навчальний центр Екобіобезпека

Центр «Екобіобезпека» є структурним підрозділом НДЧ Національного авіаційного університету. Центр був створений для вирішення важливих науково-технічних проблем, здобуття нових знань, які є основою для навчальної діяльності, розв'язування комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку, впровадження в Україні та на світовому ринку наукової продукції, створеної в університеті.
Головною метою діяльності Центру є виконання фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у відповідності з науковими напрямами університету з екологічної та біологічної безпеки навколишнього природного середовища, безпеки життєдіяльності, вирішення актуальних і перспективних завдань у сфері контролю безпеки води, ґрунтів.
Центр є науковою та навчальною базою у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів різних рівнів, у тому числі вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру університету, у галузі сертифікації, стандартизації та управління якістю, а також природоохоронних і енергозберігаючих технологій.
Основним завданням Центру є виконання метрологічних робіт. До них відносяться вимірювання (визначення, дослідження) показників складу та властивостей (у тому числі - концентрацій забруднюючих речовин) в об'єктах навколишнього природного середовища. Галуззю діяльності Центру у сфері контролю стану навколишнього природного середовища є: вода питна, поверхневі та зворотні води, ґрунти;
Основними функціями Центру є:

  • організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт НАУ та планів кафедри;
  • створення організаційно-методичних умов для практичного застосування досвіду, розробка технологій впровадження продуктів діяльності;
  • виконання державних програм науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за планом Міністерства науки і освіти України. НАУ, ІЕБ, профільних міністерств та відомств і інших органів державної виконавчої влади:
  • участь, за дорученням керівництва НАУ у здійсненні інспекційного контролю та інших заходах університету;
  • вивчення досвіду роботи інших науково-дослідних і навчальних організацій, збір інформації щодо сучасних іноземних та вітчизняних досягнень за напрямом професійної діяльності;
  • здійснення взаємозв'язку наукових досліджень з навчально-виховною роботою в підрозділах університету через широке залучення науково-педагогічних кадрів, студентів, магістрів, аспірантів і докторантів до наукових досліджень;
  • максимальне впровадження результатів наукової діяльності у навчальний процес університету та у виробництво;
  • участь у підготовці наукових кадрів, у тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, підвищенні наукової та професійної кваліфікації співробітників інших організацій.
Науковий доробок навчальний посібник "Елементи сучасної урбоекології"