Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на співбесіду для вступу на старші курси (ОКР "Бакалавр") кафедри екологія

«Вступ до фаху»

 1.  Мета і задачі курсу, програмні і кваліфікаційні вимоги до спеціаліста.
 2.  Структура екосистем і основні задачі сучасної екології.
 3.  Співвідношення основних понять в природоохоронній справі.
 4.  Коротка історія розвитку екології.
 5.  Проблеми моніторингу.
 6.  Загальні вимоги до спеціаліста.
 7.  Основи багатоступеневої підготовки спеціаліста у вищих навчальних закладах.
 8.  Практика підготовки еколога.
 9.  Основні напрямки сучасних екологічних досліджень.
 10.  Вибір теми, аналіз і оформлення наукової роботи.
 11.  Міжнародні екологічні організації і програми.
 12.  Державна служба з екології та природних ресурсів України.
 13.  Етапи взаємодії суспільства і природи.
 14.  Географічне середовище і географічна оболонка Землі.
 15.  Основні завдання геоекології та інженерної геології.
 16.  Ґрунтознавчі аспекти взаємодії суспільства з природою.
 17.  Багатофункціональне значення у біосфері рослинного світу та проблеми його охорони.
 18.  Багатофункціональне значення у біосфері тваринного світу.
 19.  Структура і властивості атмосфери.
 20.  Проблеми антропогенного впливу на атмосферу.
 21.  Значення гідросфери для людського суспільства.
 22.  Негативні наслідки антропогенного впливу на гідросферу.
 23.  Принципи охорони та раціонального використання водних ресурсів.
 24.  Вплив антропогенних порушень біосфери на здоров’я населення.
 25.  Головні завдання екології людини.
 26.  Проблеми техногенного впливу людини на природу.
 27.  Предмет, об’єкт та основні завдання техноекології.
 28.  Основні принципи і завдання економіки природокористування.
 29.  Економічні важелі оптимізації природокористування.
 30.  Правові норми у взаємовідносинах суспільства і природи.
 31.  Екологічний аудит і маркетинг.

 

«Біологія»

 1. Наведіть приклади хвороб людини, тварин та рослин, спричинені вірусами. Що являють собою бактеріофаги?
 2. У чому суть сезонності розвитку рослин? Як впливають рослини на навколишнє середовище? Що вивчає ботаніка?
 3. Що таке самозапилення? Як воно відбувається?
 4. Чим відрізняються між собою папороті та голонасінні? Дайте загальну характеристику квіткових рослин.
 5. Дайте характеристику і назвіть представників родини бобових
 6. Що таке гриби? Дайте загальну характеристику грибів. На яких властивостях дріжджів базується хлібопекарське виробництво? Які ви знаєте їстівні шапкові гриби (у вашій місцевості)? Які ви знаєте отруйні шапкові гриби (у вашій місцевості)?
 7. Дайте загальну характеристику типу кишковопорожнинних. Яка будова жалкої клітини кишковопорожнинних? Яка роль кишковопорожнинних у природі і житті людини?
 8. Дайте загальну характеристику типу кільчастих червів. Опишіть цикл розвитку бичачого ціп’яка .
 9. Дайте загальну характеристику типу молюсків. Як утворюються перлини?
 10. Загальна характеристика риб. Нерест кісткових риб.
 11. Які пристосування до польоту існують у комах і птахів ?
 12. Будова та функції опорно-рухової системи людини . Як відбувається ріст кісток ?
 13. Основні типи м'язів . Будова скелетних м'язів .
 14. Дайте визначення поняття”кровообіг”. Яке біологічне значення системи кровообігу? Основні функції крові в організмі людини .
 15. Пульс у людини і його вимірювання
 16. Які є групи крові у людей ?Правила переливання крові .
 17. Лімфа , її значення і лімфообіг у людини .
 18. Що таке імунітет ? Який захисний механізм лежить в його основі ? Види імунітету
 19. Які ви знаєте основні методи вивчення порушень життєдіяльності організму людини ?    
 20. Відділи нервової системи людини . Що собою являють нерви?
 21. Основні складові частини харчових продуктів людини . Дайте визначення поняттю”травлення”.

 

 «Загальна екологія»

 1. Що являється основною причиною евтрофування водних об'єктів суші?
 2. Відповідно до якого закону два різних види з однаковими екологічними потрібностями не можуть одночасно займати одну і ту ж екологічну нішу?
 3. Як називається характеристика, що відображає ступінь насиченості водних об'єктів органічними речовинами?
 4. Як називаються організми, які здатні пристосовуватися до широкого коливання екологічного фактору?
 5. Що є основною причиною рибних заморів?
 6. Які найбільш характерні вторинні компоненти фотохімічного смогу?
 7. Як називається комбінація екологічних факторів та їх режимів у межах однорідної ділянки зовнішнього середовища?
 8. Які «парникові гази» відіграють основну роль в збільшенні середньої температури земної поверхні?
 9. Що таке рекультивація земель?
 10. Як називається послідовна зміна одних біоценозів іншими на певному біотопі?
 11. Що є найбільш важливою причиною скорочення видового різноманіття?
 12. Які живі організми складають основну частину біомаси суші?
 13. Які типи екосистем виділяються за класифікацією Ю.Одума?
 14. На які частини земної поверхні приходяться максимальні значення фітомаси?
 15. Які значення має коефіцієнт корисної дії (ККД) фотосинтезу в природних екосистемах?
 16. Як називається аморфна органічна речовина, вміст якої визначає родючість ґрунту?
 17. Який розділ екології вивчає стосунки у системі «популяція-середовище»?
 18. 3 чого складається основна частина біомаси Світового океану?
 19. Визначити причини ерозії ґрунтів.
 20. Які підземні води зазнають найбільшого техногенного впливу?