Кафедра Землеустрою та кадастру

Науково-дослідна робота кафедри Землеустрою та кадастру

Участь у виконанні кафедральних та держбюджетних науково-дослідних робіт: 
На кафедрі землеустрою та кадастру виконується кафедральна науково-дослідна  робота  «Наукові основи інституційного забезпечення 
кадастрово-реєстраційної системи України» (науковий керівник доктор геол. наук Ковальчук М.С., відповідальний виконавець кандидат техн. наук Козлова Т.В.)

Доцент Козлова Т.В. бере участь у науково-дослідній роботі за темою  860 - ДБ13 «Метод комплексного управління характеристиками обтікання аеродинамічних поверхонь з метою зменшення опору та витрат пального», яка виконується в Аерокосмічному інституті.

Завідувач кафедри Ковальчук М.С. бере участь у виконанні держбюджетних тем Інституту геологічних наук НАН України, зокрема є науковим керівником держбюджетної теми «Літогенез осадових утворень Дністровського перикратонного прогину», відповідальним виконавцем держбюджетної теми «Структурно-літологічне моделювання перспективних геологічних об’єктів соленосних і розсипних титано-цирконієвих та золотоносних формацій» та відповідальним виконавцем спільного проекту НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень «Цифрове структурно-літологічне і геолого-динамічне моделювання розсипних родовищ важких мінералів»

Членство у вчених радах:

 1. Вчена рада Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету;
 2. Вчена рада Інституту геологічних наук НАН України.

Членство у спеціалізованих вчених радах:

 1. Спеціалізована Вчена рада Д 26.162.04 при Інституті геологічних наук НАН України;
 2. Спеціалізована Вчена рада Д 35.152.01 при Інституті геології і геохімії горючих копалин НАН України (2010 - 2013 роки).
 3. Спеціалізована Вчена рада Д 26.062.05 Національного авіаційного університету.

 

Членство в експертних радах:

 1. Експертна рада з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з геологічних та географічних наук.

Членство у редакційних колегіях фахових видань:

 1. «Вісник львівського університету (серія геологічна)»;
 2. «Геохімія та рудоутворення»;
 3. «Пошукова та екологічна геохімія»;

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації:

Здійснюється наукове керівництво 5 аспірантами та наукове консультування 1 докторанта.
Під науковим керівництвом Ковальчука М.С. захистили кандидатські дисертації:

 1. Фігура Любов Андріївна захистила 21 травня 2008 року дисертацію «Літологія і золотоносність четвертинних алювіальних відкладів басейну річок Чорний та Білий Черемош» на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.21 – літологія.
 2. Шестаков Олег Юрійович захистив 19 червня 2012 року  дисертацію «Золото та його елементи-супутники в корі вивітрювання родовищ золота Юріївське та Балка Широка)» на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.21 – літологія.
 3. Шморг Яніна Станіславівна захистила 5 листопада 2013 року дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.21 – літологія.

Науково-видавнича діяльність:
У 2013 році співробітниками кафедри опубліковано 1 монографію, 1 навчальний посібник, 34 наукових праць, 4 навчально-методичних видання.

Наукова співпраця з установами Національної академії наук України:
Наукове співробітництво кафедра землеустрою та кадастру здійснює з Інститутом географії НАН України та Інститутом геологічних наук НАН України.

Наукова робота студентів:
Студенти беруть участь в роботі п’яти наукових гуртків, які діють на кафедрі, а саме: «Державний земельний кадастр», «Картографічне моделювання», «Геологія та геоекологія», «Землеустрій територій розміщення гірничих виробок та пам’яток природи», «Інженерна геодезія».

Активну участь студенти кафедри брали в роботі наукових конференцій різного рангу як в Україні, так і за її межами, зокрема:

 1. XIII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів«ПОЛІТ” (м. Київ, 3.04.2013 р.)  – 21 студент;
 2. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА» (м. Київ, 21.05. 2013 р.) – 6 студентів;
 3. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы геологии, географии и геоэкологии» посвященная 150-летию со дня рождения В..И. Вернадского (Грозный, Россия, 25 – 28 марта 2013 г.) – 6 студентів;
 4. Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми природничих наук» (Київ, 15 – 17 травня 2013 р.). – 4 студенти;
 5. Шоста Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання» (смт. Володарськ-Волинський, 18 жовтня 2013 р.) – 2 студенти;
 6.  Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених присвячена 95-річчю Національної академії наук України (м. Київ, 19-20 листопада 2013 р.) – 3 студенти.

Загалом студентами опубліковано 23 наукові праці, з них:

 1. у співавторстві  6 (3 статті +3 тези доповідей),
 2. самостійних 17 (9 статей + 8 тез доповідей).

Студентом V курсу  групи ЗК 507 Левченком В.О. подано наукову роботу «Аналіз та удосконалення законодавчих засад мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення» на участь в конкурсі «Завтра.UA»

Ковальчук Мирон Степанович – доктор геологічних наук, професор літології. 
Напрямки наукових досліджень: літологія; мінералогія; геохімія; літогенетична геохімія і мінералогія; геологія розсипів; геолого-генетичне моделювання осадових формацій; цифрове структурно-літологічне моделювання рудоносних кір вивітрювання, осадових формацій та розсипів золота і ільменіту; моніторинг та землеустрій територій розміщення геологічних пам´ятників природи та видобутку корисних копалин.

Новаковська Ірина Олексіївна – кандидат економічних наук 
Напрямки наукових досліджень:економіка природокористування та землекористування; управління земельними ресурсами; прогнозування та планування земель населених пунктів, промисловості, транспорту та іншого несільськогосподарського призначення; упорядкування територій населених пунктів і методологія та методика розроблення відповідної землевпорядної документації; методологія розроблення прогнозів та регіональних і місцевих програм раціонального використання та охорони земельних ресурсів; методологічні підходи та напрями удосконалення грошової оцінки нерухомого майна та землі; напрями удосконалення охорони земельного фонду України та оптимізація процесів моніторингу земель та ґрунтів.

Міхно Олексій Григорович – кандидат технічних наук, доцент картографії
Напрямки наукових досліджень: географічні інформаційні системи, геопросторові технології, розпізнавання образів і обробка зображень, дистанційне зондування Землі, моніторинг навколишнього середовища, землеустрій та кадастр.

Самойленко Людмила Веніамінівна – кандидат геологічних наук.
Напрямки наукових досліджен: інженерно-геологічні умови історико-культурних та геологічних пам’яток; вплив дренажних систем на інженерно-геологічні умови території історико-культурних пам’яток; землеустрій та оцінка земель природоохоронного, історико-культурного призначення; нормативна і експертна оцінка земель населених пунктів

Бабій Віталій Васильович, асистент 
Напрямки наукових досліджень: 
Геодезія, комп’ютерна графіка в землеустрої, безпілотні літальні апарати (БПЛА), сучасні ГІС-технології, інвестиційний аналіз, нові підходи до управління земельними ресурсами.

Капеліста Ірина Михайлівна
Напрямки наукових досліджень: Дистанційний моніторинг та землеустрій територій розміщення геологічних пам´ятників природи, цифрове моделювання місцевості , раціональне природокористування, геологічний туризм.

ШевченкоСвітлана Олександрівна 
Напрямки наукових досліджень: державний земельний кадастр; екологічний стан територій населених пунктів; дистанційний моніторинг земель; математичне моделювання обтікання рельєфу міської забудови; картографія, ГІС-аналіз