Кафедра Хімії і хімічної технології

Чого навчає кафедра Хімії і хімічної технології

Кафедра хімії і хімічної технології здійснює підготовку студентів освітнього ступеня «Бакалавр» та «Магістр» в:
галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»
спеціальність 161 «Хімічна технологія та інженерія»
Є випусковою для спеціалізацій:
«Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів»;
«Хімічна технологія високомолекулярних сполук».

Навчання на освітньому ступені «Бакалавр» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти і триває чотири роки.
Навчання здійснюється за затвердженим навчальним планом No РБ-5-161/16 від 01.05.2016 р.
Навчання на освітньому ступені «Магістр» здійснюється на базі освітнього ступеня «Бакалавр» і триває 1 рік 6 місяців.
Навчання здійснюється за затвердженим навчальним планом No РМ-5-161/17 від 23.03.2017 р.

Перелік дисциплін освітнього ступеня «БАКАЛАВР»:
1 КУРС
Українська мова
Іноземна мова
Фізичне виховання
Вища математика
Загальна та неорганічна хімія
Екологічна хімія
Обчислювальна математика та програмування
Інженерна графіка
Вступ до фаху
Фізика
Технологія первинної переробки нафти
Хімія мономерів

2 КУРС
Філософія
Фізика
Органічна хімія
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
Обчислювальна математика та програмування
Основи пошуку та добування природних енергоносіїв
Фізико-хімія полімерів
Органічна хімія
Аналітична хімія
Хімія і фізика нафти
Хімія природних енергоносіїв та вуглецевих матеріалів
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Електротехніка та основи електроніки

3 КУРС
Процеси та апарати хімічних виробництв
Аналітична хімія
Фізична хімія
Електротехніка та основи електроніки
Хімія і фізика нафти
Військова підготовка (вибірково)
Промислова нафтохімія
Хімія високомолекулярних сполук
Інструментальні методи хімічного аналізу
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Промислова нафтохімія
Хімія та технологія еластомерів

4 КУРС

Загальна хімічна технологія
Економіка, організація та управління хімічними підприємствами
Основи проектування хімічних виробництв
Основи охорони праці
Технологія виробництва мастильних матеріалів
Корозія матеріалів
Моделювання фізико-хімічних властивостей вуглеводневих систем
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Транспортування нафти та продуктів її переробки
Військова підготовка (вибірково)
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Технологічні основи виробництва полімерних покриттів
Контроль якості лакофарбових покриттів
Устаткування виробництв високомолекулярних сполук і лакофарбових
матеріалів
Поверхневі явища та дисперсні системи (Колоїдна хімія)
Технологія глибокої переробки нафти
Хімія мастильних матеріалів
Газохімія
Обладнання виробництва переробки нафти та газу
Технологія виробництва високомолекулярних сполук
Фізико-хімічні основи одержання лакофарбових матеріалів
Хімія пігментів і наповнювачів
Хімія та технологія олігомерів для покриттів

Перелік дисциплін освітнього ступеня «МАГІСТР»:

1 КУРС

Ділова іноземна мова
Основи наукових досліджень
Хімічна модифікація палив і мастил
Теоретичні основи хімічної технології твердих природних енергоносіїв
Розрахункові методи структурно-групового аналізу
Новітні нафтогазові технології
Поверхнево-активні речовини в нафтогазових технологіях
Хіммотологія
Методологія та організація наукових досліджень
Порошкові лакофарбові матеріали
Сучасні методи дослідження полімерів
Хімія і технологія полімерних плівкоутворюючих речовин
Силіційорганічні покриття
Технологія лакофарбових композиційних матеріалів
Полімерні композиційні матеріали спеціального призначення
Хімічна технологія твердих природних енергоносіїв
Ділова іноземна мова
Суспільно-економічні наслідки впливу хімічних забруднень на навколишнє
середовище
Альтернативні палива
Відновлення якості палив та олив
Ракетні палива
Лакофарбові матеріали цільового призначення
Одержання та застосування клеїв, герметиків і компаундів
Спеціальні технологічні процеси синтезу і модифікації полімерів
Моделювання технологічних процесів при виробництві полімерних
матеріалів

2 КУРС

Переддипломна практика, виконання та захист кваліфікаційної роботи.