Кафедра Екології

Чого навчає кафедра Екології

Гідрологія
Гідрологія відноситься до комплексу наук, що вивчають фізичні та географічні властивості планети, зокрема її гідросферу, її властивості та процеси, що в ній протікають, у взаємозв’язку з атмосферою, літосферою та біосферою. Відомості про водні об’єкти, їхній режим, гідрологічні розрахунки і прогнози елементів водного режиму, кількість і якість вод необхідні для задоволення потреб річкового і морського транспорту, гідроенергетики, зрошувальної та осушувальної меліорації, промислового, комунального і сільськогосподарського водопостачання, рибного господарства, будівництва населених пунктів, промислових підприємств, мостів, доріг, організації відпочинку населення і водного спорту, боротьби зі шкідливою дією вод, планування та проведення інших заходів щодо використання водних об’єктів і водних ресурсів.

 Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище
Нормування  як важливий елемент регулювання якості навколишнього середовища, що включає теоретичні, нормативно-правові та методологічні основи нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, систему екологічних нормативів в галузі охорони природних середовищ, методи і методики визначення забруднювальних речовин у довкіллі, нормування впливу техногенних об’єктів на природне середовище, шумового, вібраційного, електромагнітного та радіаційного забруднень довкілля.

 Оцінка впливу на довкілля.
Правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, що спрямовані на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадський та приватних інтересів. Європейська модель ОВД, що забезпечує наближення до законодавства ЄС та виконання вимог міжнародних угод.

Дисципліна «Теоретичні основи моделювання в екології»
Метою викладання дисципліни є надання студентам базових знань з основ математичного моделювання, тобто вивчення математичних методів дослідження різноманітних екологічних процесів із застосуванням обчислювальної техніки та використання математичних моделей на практиці. 

 Дисципліна «Моделювання і прогнозування стану довкілля»
Метою викладання дисципліни є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок у галузі моделювання фізичних і біотичних процесів під впливом природних та антропогенних чинників у довкіллі та прогнозування змін його стану з використанням математичного апарату та статистичних методів обробки інформації та реалізацією відповідних моделей в сучасних програмних пакетах.

 Дисципліна «Математичне моделювання та оптимізація біотехнологічних процесів»
Метою вивчення дисципліни є оволодіння загальними принципами використання  класичних та спеціальних методів математичної статистики, імітаційного моделювання, лінійного програмування та теорії ігор для моделювання та оптимізації біотехнологічних процесів та практичних навичок їх застосування.

Дисципліна «Екологічна токсикологія»
Метою дисципліни «Екологічна токсикологія» є надання студентам базових основ екологічної токсикології, тобто вивчення методів дослідження токсичності хімічних речовин, їх  вплив на організми різних трофічних рівнів в екосистемах та шляхів зменшення антропогенного забруднення довкілля.
Дана дисципліна формує у майбутніх спеціалістів здатність забезпечити вирішення професійних здач, пов'язаних з основними принципами державної політики, одним з яких є комплексне вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, впровадження в життя концепції захисту довкілля від токсичних речовин природного та антропогенного походження.

Дисципліна «Основи біохімічних технологій»
Метою дисципліни є забезпечення майбутніх фахівців-екологів сучасними теоретичними і практичними знаннями з основ біохімії, спрямованими на виховання екологічної свідомості, кваліфіковане вирішення складних екологічних проблем сучасності, підвищення екологічної безпеки будь-якого виробництва. Вона займається вивченням біохімічних процесів, що відбуваються в довкіллі, розглядає основні концептуальні поняття про стан та зміни органічного світу, займається обробкою та  аналізом інформації для подальшого прогнозування змін в навколишньому природному середовищі, а також наданням науково обґрунтованих рекомендацій для ефективного прийняття рішень щодо зменшення забруднення довкілля.

Збалансоване природокористування та ресурсозбереження
Принципи, фактори, напрями природокористування. Актуальні проблеми збалансованого природокористування.    Засади законодавства України, міжнародний досвід  теорії та практики економіки і управління енерго- та ресурсозбереження.

Ландшафтна екологія
Вивчення закономірностей розвитку та оцінка стійкості ландшафтів до антропогенних навантажень. Теорія та практика основ природної організації ландшафтів в умовах антропогенного навантаження. Екологічна оцінка природно-антропогенних ландшафтів України та визначення коефіцієнтів антропогенного навантаження на ландшафтні комплекси.

Екологія людини
Взаємодія людського організму із середовищем існування, як цілісної системи. Дослідження динаміки здоров’я в аспектах природно-історичного та соціально-економічного розвитку. Вплив факторів навколишнього середовища на організм людини та аналіз глобальних та локальних проблем в системі «людина-соціум-навколишнє середовище».

Стандартизація та сертифікація в екології
Нормативно правові, організаційні та методологічні основи стандартизації та сертифікації. Особливості  практичних заходів зі стандартизації та сертифікації у сфері охорони довкілля та якості життєдіяльності людини.

Екологічна безпека
Всебічний аналіз умов формування, розвитку та проявів екологічної небезпеки. Вивчення стану досліджень щодо основних проблем екологічної безпеки на різних ієрархічних рівнях. Формування схеми дій щодо застосування превентивних заходів із запобігання негативним наслідкам екологічно небезпечних ситуацій.

Моніторинг довкілля - охоплює питання щодо збирання інформаціїї,
формування бази даних, аналізу та оцінки стану обєктів навколишнього 
природного середовища, його елементів та джеред впливу на нього. 

Геологія з основами геоморфології вивчає тверду оболонку Землі, її будову, склад, рухи та історію розвитку. Акцентується увага на екогеологію, зокрема, екологічні функції літосфери.

Екологічна експертиза
Навчальна дисципліна є науково-прикладною дисципліною, що вивчає  форми, принципи,  законодавчу  та нормативно-правову базу, положення державного регулювання та управління у галузі екологічної експертизи, методи екологічної оцінки і аналізу впливу  антропогенної діяльності на навколишнє природне середовище.
Метою дисципліни є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних знань і практичних навиків, спрямованих на оволодіння теоретичними та методичними засадами реалізації комплексної екологічної експертизи із засвоєнням основних концепцій виконання екологічної оцінки запланованої чи здійснюваної діяльності  господарських об’єктів та комплексів, що мають негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, екологічних ситуацій, проектних та передпроектних матеріалів, проектів законодавчих та нормативно-правових актів, документації з впровадження нової техніки, технологій та продукції.

Енерготехнологія та ресурсозбереження
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі хімічної технології та інженерії.
Метою викладання дисципліни є  забезпечення спеціальної інженерної підготовки, в підсумку якої студент одержує необхідні знання та практичні навики в галузі інформаційних і програмних засобів управління розвитку енерговикористовуючих об’єктів хіміко-технолгічних процесів для вирішення завдань енерговикористання та енергозбереження аналізу економічних наслідків енергетичного забруднення; підготувати студентів до самостійної роботи по оптимізації і впровадженню нових нафтопереробних та альтернативних технологій і обладнання для них.

Мінерально-сировинна база природних  і альтернативних енергоносіїв
Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі альтернативної енергетики.
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань в області перспектив розвитку та наявного світового і вітчизняного досвіду освоєння джерел енергії, альтернативних по відношенню до традиційних, застосовуваним в тепловій та атомній енергетиці.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення світового та вітчизняного досвіду використання альтернативної сировини для виробництва моторних палив; вивчення методів переробки альтернативної сировини в теплову і електричну; формування вміння проводити розрахунки оцінки сировинної бази природних  та альтернативних енергоносіїв; формування вміння розрахунків по визначенню можливої продуктивності технологічних установок , основних конструктивних параметрів для оцінки можливості їх спорудження.

Екологія, Основи екології
Метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям науково-теоретичних знань та практичних навичок стосовно екологічної якості довкілля, вивчення прикладних аспектів екології, правових аспектів екологічних відносин, формування у студентів сучасного екологічного світогляду та екологічної культури.

Технічне регулювання, стандартизація та сертифікація
Метою викладання дисципліни є надання майбутнім фахівцям знань з основних концептуальних засад організації стандартизації і сертифікації в хімічній технології та формування практичних навичок у цій сфері.
За­вданнями вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних видів нормативних документів та порядку їх розробки; вивчення механізмів діяльності міжнародних та європейських органів із стандартизації та стандартів з якості і хімічної технології;  засвоєння навичок роботи зі стандартами у галузі хімічної технології; вивчення та застосування на практиці стандартів з якості палив, олив, мастильних матеріалів та їх альтернативних аналогів; вивчення загальних положень сертифікаційної діяльності; вивчення механізмів діяльності міжнародних та європейських організацій з сертифікації.

Технологія використання природних енергоносіїв
Основною метою даної дисципліни є розкриття сучасної наукової  концепції, понять і технологій використання природних енергоносіїв, як системи збалансованого природокористування, де мають соціальну значимість процеси раціонального використання, охорони і відтворення умов природного життєвого довкілля, природних ресурсів та екологізація техносфери.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування основних понять, категорій сучасного  природокористування; дослідження структури природно-ресурсного потенціалу; прогнозування динаміки балансу та стану природних ресурсів біосфери в часі і просторі; визначення основних технологій використання природних енергоносіїв; ознайомлення з сучасними технологіями використання енергоносіїв та технологіями запобігання забруднення навколишнього середовища при цьому; формування наукового світогляду та сучасного екологічного мислення щодо моделі раціонального природокористування; визначення основних пріоритетів раціонального використання природних ресурсів та забезпечення якості життя та екологічної безпеки життєдіяльності людей.

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами у виробництві альтернативних енергоресурсів
Метою викладання дисципліни є  забезпечення спеціальної інженерної підготовки, в підсумку якої студент одержує необхідні знання та практичні навики в галузі інформаційних і програмних засобів контролю та керування хіміко-технологічними та виробничими процесами; підготувати студентів до самостійної роботи по оптимізації і впровадженню нових нафтопереробних та альтернативних технологій і обладнання для них.
За­вданнями вивчення навчальної дисципліни є: визначення фізичної сутності явищ і процесів пов’язаних з оптимальним використанням сировини і палива на НПЗ і НХЗ; дослідження сучасних методів контролю, автоматизації та керування хіміко-технологічними процесами; формування практичних навичок при експлуатації технологічного обладнання автоматизованих систем керування хіміко-технологічними процесами; забезпечити експлуатацію систем контролю та керування технологічного обладнання на підприємствах хімічної галузі; експлуатувати і модернізувати існуючі засоби контролю та керування хіміко-технологічних процесів.