Кафедра Біотехнології

Досягнення кафедри Біотехнології

Наукова робота кафедри біотехнології

Мета наукової діяльності кафедри полягає у створенні наукової бази для забезпечення навчального процесу та розвитку сучасних наукових напрямів в біотехнології:
- розробка та впровадження біотехнологічних процесів отримання біологічно активних речовин для сільського господарства для харчової промисловості і медицини;
-  розробка та впровадження біотехнологічних процесів для покращення охорони довкілля і ресурсозбереження.
Актуальність обраних тематик зумовлена тим, що ці біотехнологічні напрями відносять до національних програм в усіх сучасних розвинутих країнах. їх відносять до рангу міжнаціональних науково-технічних прогарам.
Саме біотехнологія відноситься до найперспективніших напрямів науково-технічного прогресу в XXI сторіччі, створює необхідне підґрунтя для реалізації інновацій в питаннях охорони здоров'я, стабілізації зміни клімату.
На кафедрі біотехнології проводиться науково-технічна діяльність з 7 актуальних наукових тематик які очолюють викладацький склад кафедри:
1. Дослідження адаптогенних властивостей вищих рослин в залежності від місця зростання;
2. Дослідження біологічно активних речовин рослинного походження як продуктів функціонального призначення;
3. Створення екологічно безпечних препаратів контролю шкідливих організмів рослин;
4. Вивчення механізмів відновлення ґрунтів при забрудненні важкими металами;
5. Вивчення механізмів біодеструкції металів та удосконалення способів її запобіганню;
6. Вивчення умов ефективності згоряння природного газу в пальниках побутового газового обладнання;
7. Дослідження альтернативних видів палива.
8. Дослідження впливу наночастинок на життєдіяльність різних видів мікроорганізмів.
Кафедра біотехнології випускає 2 рази на рік електронний фаховий науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології». Журнал включено в міжнародні наукометричні бази даних РИНЦ та EBSCO.
З 2012 року кафедра біотехнології випускає електронний науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології». У 2013 році журнал включено в міжнародні наукометричні бази даних РИНЦ та EBSCO. Відповідно до наказу МОН України № 1609 від 21 листопада 2013 року журнал включено до переліку фахових видань України з технічних (екологічна безпека) та біологічних (біотехнологія, екологія) наук. В 2013 році кафедра проводила ІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Новітні досягнення біотехнології».

Наукові заходи, які проводились на кафедрі Біотехнології ННІЕБ з 2013 р. по 2017р.
(конференції, семінари, круглі столи тощо)


Вид заходу

Тематика заходу

Дата
проведення

Кількість залучених
студентів

1

2

3

4

Міжнародна конференція

          Зелена енергетика

21 лютого
2013 р.

10

Міжнародна науково-практична конференція

Актуальні проблеми вищої професійної освіти.., м. Київ.

21 - 22 березня 2013 р.

5

Межнародная научная конференция

 «Научное обеспечение инновационного развития животноводства», г. Жлобин (Республика Белорусь),

   25 - 27 березня
2013 р.

4

Міжнародна науково-технічна конференція

Шляхи диверсифікації виробництва продукції
на цукрових заводах України

26 – 27 березня 2013 р.

2

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів

«Політ. Сучасні проблеми науки»

3 - 4 квітня
2013 р.

 

29

Міжнародний екологічний форум

 «Довкілля для України»

23 – 25 квітня 2013 р.

3

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. Хмельницький.

25 - 26 квітня 2013 р.

4

EUROPEAN
CONGRESS

BIOTECHNOLOGY

16 – 18 Травня 2013 р.

2

XI Міжнародна науково-технічна конференція

«АВІА-2013»

21- 23 травня 2013 р.

34

ХXI (щорічна) міжнародна
науково-технічна конференція

«Екологічна І техногенна безпека.
ОХОРОНА ВОДНОГО
І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ.
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ»

10 - 14 червня 2013 р.

2

8-ма Міжнародна конференція

Зелена енергетика (IGEC-VIII), НАУ.

17-19 червня 2013 р.

37

Національний форум

 «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології»,

4 – 7 листопада 2014 р.

3

Круглий стіл

" Формування зеленої економіки і впровадження чистих технологій "

26 липня 2013 р.

3

XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА XXI СТОЛІТТЯ"

16 - 20 вересня
2013 р.

3

XI Міжнародна науково-технічна конференція

Енергія з біомаси

24 – 25
вересня
2013 р.

4

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE

 

«PROBLEMS OF INDUSTRIAL HEAT ENGINEERING»

8 -11 жовтня
2013 р.

3

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«Енергоефективність - 2013»

14-16 жовтня 
2013 р.

4

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

“Новітні досягнення біотехнології”,якаприсвячена     80-річчю заснування Національного авіаційного університету

24-25 жовтня 2013 р.

90

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів

«Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики»

24 - 25 жовтня
2013 р.

8

Міжвузівський науково-методичний семінар

«Наукові і методологічні традиції в Національному авіаційному університеті»

17 грудня
2013 р.

2

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів

Політ. Сучасні проблеми науки

2 – 3 квітня 2014 р.

 

30

XVЮВІЛЕЙНА МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ


"ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА
XXI СТОЛІТТЯ"

15 - 19 вересня 2014р.

2

Десята міжнародна конференція

«Енергія з біомаси»

23-24 вересня
2014 p.

3

VI Всесвітній конгрес

 «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології»

23-25 вересня 2014 р.

31

V МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ПРОБЛЕМИ ХІММОТОЛОГІЇ.
Теорія та практика раціонального використання
традиційних і альтернативних паливномастильних матеріалів»

6 - 10 жовтня 2014 р.

2

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів

«Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики»

22 - 23 жовтня
2014 р.

11

Конференція

Біоекономіка

2014 року

2

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів

Політ Сучасні проблеми науки

7 квітня 2015 р.

35

XII Міжнародна науково-технічна конференція

 «АВІА-2015»

28 - 29 квітня
2015 р.

23

Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality

The scientific proceedings of the international network AgroBioNet, Нітра,

13 травня 2015 р.

3

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів

«Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики»

28 жовтня
2015 р.

12

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

“Новітні досягнення біотехнології та нанофармакології”,

22 - 23 жовтня 2015 р.

27

Х1 Міжнародна конференція студентів та аспірантів

Молодь і поступ біології

26 лютого
2016 р.

3

Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених і студентів

 «Політ. Сучасні проблеми науки»

6 квітня 2016 р.

28

Науково-практична конференція

 «Україна – космічна держава». Присвячена 55 річчю польоту першого космонавта Ю. Гагаріна в космос.

7 квітня
2016 р.

9

ІІ Всеукраїнський форум

«Освіта для збалансованого розвитку»

13-14 квітня
2016 р.

7

Международный научно-практический семинар

 «Перспективы развития биоэнергетики и экобиотехнологии»

22 червня
2016 р.

5

VII Всесвітній конгрес

 «Авіація у XXI столітті» – «Безпека в авіації та космічні технології»

18 вересня
2016 р.

11

XVІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У XXI СТОЛІТТІ»

29 - 30 вересня 2016 р.

4

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів

«Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики»

29 листопада 2016 р.

31

ХVII міжнародної
науково-практичної конференції
молодих учених і студентів

Політ

7 квітня
2017 р.

25

Х111 Міжнародна науково-технічна конференція

«АВІА – 2017».

20 квітня
2017 р.

24

International conference

Energy from biomass and organic waste) to be held in Arequipa, Peru

21 - 23 червня 2017 р. 

4

Международный симпозиум 

Устойчивоє развитие авиации 

10 - 13 вересня
2017 р.

35

VI Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів

 «Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики» 

25 - 27 жовтня 2017 р.  

28

Участь студентів у науковій діяльності

Основними формами науково-дослідної роботи студентів в інституті є наступні:
а) робота у наукових гуртках та проблемних групах (здійснюється під керівництвом викладачів, але за активного використання принципів студентського самоврядування);
б) написання статей, тез доповідей, інших досліджень, які опублікувано у збірниках тез конференцій та у фахових виданнях з відповідних галузей науки;
в) науково-організаційні заходи: конференції, семінари, круглі столи й т. ін.;
г) участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, стипендіальних програмах «ЗАВТРА. UA» , участь в олімпіадах;
д) участь студентів у виконанні держбюджетних тем кафедри біотехнології ННІЕБ.

Результати науково-дослідної діяльності які доповідалися студентами на міжнародних і всеукраїнських конференціях:

Навч. рік

Конференції

Кількість доповідей

2013-2014

Науково-практичні конференції НАУ

24

Науково-практичні конференції інших ВНЗ України та міжнародні (за межами України)

11

2014-2015

Науково-практичні конференції НАУ

22

Науково-практичні конференції інших ВНЗ України та міжнародні (за межами України)

12

2015-2016

Науково-практичні конференції НАУ

32

Науково-практичні конференції інших ВНЗ України та міжнародні (за межами України)

13

2016-2017

Науково-практичні конференції НАУ

33

Науково-практичні конференції інших ВНЗ України та міжнародні (за межами України)

11

2017-2018

Науково-практичні конференції НАУ
Науково-практичні конференції інших ВНЗ України та міжнародні (за межами України)

25
10

Всього

 

193

Крім апробації під час наукових доповідей на конференціях результати науково-дослідницької діяльності студентів публікуються в матеріалах конференцій та у наукових журналах.

Навчальний рік

Опубліковано

матеріалів доповідей

статей

2013 - 2014

272

21

2014 - 2015

88

19

2015 - 2016

100

23

2016 - 2017

98

18

2017 - 2018

116

24

Всього

676

105

Наукові роботи публікувались в журналах: "Мікробіологічний журнал”, «Український біохімічний журнал”, «Мікробіологія», «Мікробіологічний журнал», «Прикладная биохимия и микробиология» «Биотехнология», Advances in biotechnology volume «Fermentation products», Montreal, Canada, Наукові записки, Біологія та екологія, Видавничий дім “КМ Академія”, Київ «Вісник Дніпропетровського Університету. Сер. Біологія Екологія», «Питна вода – харчовий продукт № 1»,  «Проблеми функціонального харчування». Київ. «Вісник Дніпропетровського Університету. Біологія. Медицина», «Problems of ecobiotechnology,  «Проблеми екологічної біотехнології», «Вісник НАУ»
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2012 році
Перспективні прикладні дослідження, планове продовження їх тематики:
1. Імунотропні властивості лікарських рослин, Гаркава К. Г., Шевцова Т., Салашна К., Ніколаєва Н.;
2.Дослідження утилізації біомаси, шкідливих для людей відходів у біопаливо з використанням енергозбереження та нових безвідходних біотехнологій, Карпенко В. І., Дегтяр Д.
3. Розробка технічного завдання на конвертування авіаційного ГТД для роботи на біогазі в якості приводу електрогенератора, Карпенко В. І., Козлов В. В.
4. Біотехнологія отримання авіаційного палива у вигляді біобутанолу Карпенко В. І., Рябоненко О..
5. «Нові технології модифікації трибосистем з використанням біоплівок на поверхні матеріалів з високою питомою міцністю», проект УНТЦ № 5183, Лазарєв В.Г., асистент кафедри біотехнології.
6. «Розклад нафтопродуктів аборигенним, ініційованим та інтродуктивним мікробними ценозами грунту» (науковий керівник – д.с.-г.н., професор Малиновська І.М.).

Науково-педагогічний колектив кафедри біотехнології проводить дослідження за даними напрямами в рамках виконання держбюджетних кафедральних тем, госпрозрахункових університетських та дисертаційних робіт
Проводяться конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки розробки прикладних та новітніх технологій за пріоритетними в Україні напрямами розвитку науки і техніки - енерго-, ресурсозбереження, біотехнологія: «Створення ресурсозберігаючих біотехнологій отримання палива та енергозберігаючого обладнання». Апробація технології та обладнання відбувається на дослідному полігоні з отримання енергетичної біомаси та біопалива під Києвом. Зацікавлені в наших розробках підприємства в економічних галузях України: паливно-енергетична, комунальна, сільськогосподарська, авіаційно-транспортна, харчова, біотехнологічна. Робота має закінчуватись створенням енергогенеруючих систем для отримання біопалива, мікробних заквасок, створенням безвідходних технологій утилізації шкідливих відходів.
На базі проведених наукових робіт та апробації дослідного обладнання для утилізації шкідливих відходів, біомаси в біопаливо та інші стратегічного значення продукти встановлено, що при їх впровадженні можна мати суттєвий економічний, екологічний, соціальний ефекти. Тому на кафедрі біотехнології почали читатися нові дисципліни з Основ біоенергетики та Технічна біоенергетика. На кафедрі відкрита нова спеціалізація Екологічна біотехнологія та технічна біоенергетика. Відсутність цієї спеціалізації в вузах України стримувало розвиток та експлуатацію на Україні енергетичних біотехнологій та установок для отримання екологічно чистого біопалива з відновлювальних джерел енергії. Випуск фахівців за цією спеціалізацією має задовольняти зростаючи потреби країни в спеціалістах з відновлювальних джерел енергії та біопалива. Проведені попередні розрахунки окупності розроблених нових біотехнологій для отримання біопалива з біомаси та шкідливих для довкілля відходів. Крім економічного ефекту очікується природоохоронний та соціальний ефекти.

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених:

Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність на кафедрі проводиться з з аспірантами кафедри очної та заочної форм навчання ( 5 чоловік), з магістрами кафедри при виконанні дипломних робіт з спеціалізації фармацевтична біотехнологія, екологічна біотехнологія та технічна біоенергетика, а також з студентами що відвідують наукові гуртки.
На кафедрі проведений конкурс інноваційних наукових робіт молодих учених з направлення Біологічні науки за 2012 рік серед студентів НАУ:

 • Наукова робота студентки п’ятого курсу Булигіна Т. (керівник Гаркава К. Г.) зайняла перше місце в конкурсі.
 • Наукова робота студента п’ятого курсу Рябоненко С. (керівник Карпенко В. І.) зайняв друге місце в конкурсі.
 • Наукова робота студента п’ятого курсу Горлінській С. (керівник Карпенко В. І.) зайняв третє місце в конкурсі.
 • Наукова робота студента Горлінського С. (керівник Карпенко В. І.) отримала перше місце серед наукових робіт студентів НАУ за напрямом Екологія.

Науково-навчальний центр „Екобіобезпека”:

Науково-навчальний центр „Екобіобезпека” з 2007 року є структурним підрозділом Національного авіаційного університету. Центр створено для вирішення важливих науково-технічних та господарських проблем, проведення науково-дослідних (НДР) та дослідно-конструкторських (ДКР) робіт, впровадження у виробництво нових зразків науково-технічної продукції.
Головною метою діяльності Центру є виконання НД та ДКР з екологічної та біологічної безпеки навколишнього природного середовища, безпеки життєдіяльності, вирішення актуальних і перспективних завдань у сфері контролю безпеки повітря, води, грунтів та інших робіт не заборонених чинним законодавством.
Центр здійснює свою діяльність через взаємодію науки і навчального процесу з метою:
- здобуття нових знань, які є основою для навчальної діяльності;
- розв’язування комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку;
- впровадження в Україні та на світовому ринку наукової продукції, створеної в університеті.
Основною функцією Центру є виконання фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у відповідності з науковими напрямами університету, а саме: охорона навколишнього природного середовища та безпека життєдіяльності, сертифікація, стандартизація та управління якістю з метою вирішення пріоритетних завдань науки і практики.
Функціями Центру також є:
• виконання державних програм науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за планом Міністерства науки і освіти України, НАУ, ІМГ, профільних міністерств та відомств;
• участь, за дорученням керівництва НАУ, у здійсненні інспекційного контролю та інших заходах університету;
• вивчення досвіду роботи інших науково-дослідних і навчальних організацій, збір інформації щодо сучасних іноземних та вітчизняних досягнень за напрямом професійної діяльності;
• здійснення взаємозв'язку наукових досліджень з навчально-виховною роботою в ІЕБ, ІНТ через широке залучення науково-педагогічних кадрів, студентів, магістрів, аспірантів і докторантів до наукових досліджень;
• участь у розробці важливих наукових і прикладних проблем розвитку та удосконалення вищої освіти в Україні, виконання науково-дослідних робіт щодо розвитку різних форм навчання за профілем діяльності;
• максимальне впровадження результатів наукової діяльності у навчальний процес університету та у виробництво;
• участь у підготовці та вихованні кадрів, у тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, підвищенні наукової та професійної кваліфікації співробітників інших організацій.

Науково-навчальний центр
«Екологічної біотехнології, технічної біоенергетики для авіації та космонавтики»

Заснованийна базі кафедри біотехнології, Інституту екологічної безпеки НАУ, та Малої повітряної академії – (відповідальний - Карпенко В. І.).
Напрями діяльності центру:
- наукова робота з отримання відновлювальних джерел енергії, палива для авіаційно-транспортної техніки та енергетичних систем, енерго-, ресурсозбереження та охорона природного середовища;
- залучення студентів НАУ, учнів шкіл Солом’янського району у роботі наукового центру та відбір кращих учнів шкіл району для навчання у НАУ.

Захист дисертації у 2016 р.
Шевцова Тетяна Володимирівна, аспірант НАУ – отримала ступінь к.б.н. (Науковий керівник - Гаркава Катерина Григорівна, кафедра біотехнології НН ІЕБ НАУ, завідувач кафедрою). Захист проходив у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на засіданні Спецради Д 76.051.05 - 22.04.2016 р..

Наукова діяльність кафедри біотехнології ННІЕБ за 2017 р.
І. Показники наукової діяльності:з/п

Показники

Кількість

 •  

Монографії

1

 •  

Підручники

1

 •  

Навчальні посібники

3

 •  

Фахові статті (вітчизняні)

31

 •  

Не фахові статті та тези (вітчизняні)

5

 •  

Статті у зарубіжних виданнях

5

 •  

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та аналогічного рівня)

11

 •  

Кількість цитувань у виданнях що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та аналогічного рівня)

660

 •  

Статті та тези за участю студентів

22

 •  

Статті та тези опубліковані студентами самостійно

11

 •  

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

1

Участь студентів кафедри у Всеукраїнських студентських олімпіадах


Назва олімпіади
(І, ІІ) етап

Місце проведення

Дата проведен-ня

ПІБ учасника

Кафедра, курс учасника

Результат участі

ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біотехнологія» 2012-2013 н. р.

м. Київ, КПІ

28–30 березня

2013 року

Беденко О.О.

ІЕБ –4 курс

1 -місце

Горлинський О.В.

ІЕБ – 4 курс

1 місце

Кузьменко А.В.

ІЕБ –4 курс

1 місце

5 Міжнародна студентська олімпіада з безпеки життєдіяльності
21 квітня 2012р.

 

21 квітня 2012р.

Жлоба Н.А.

ІЕБ-4 курс

1 місце

Міжнародна студентська олімпіада з безпеки життєдіяльності
22 жовтня 2012р

 

22 жовтня 2012р.

Жлоба Н.А.

ІЕБ-5 курс

2 місце

ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біотехнологія»
2013-2014 н. р.

м. Київ НУХТ

16-19

квітня

2014 року

 

 Беденко О.О.

ІЕБ – 5 курс

2-й тур олімпіади:
3 місце

Дем’янова Я. В.

ІЕБ – 4 курс

2-й тур олімпіади:
3 місце

Кузьменко А.В.

ІЕБ -5 курс

2-й тур олімпіади:
3 місце

ІІ етап
 Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біотехнологія» 2014-2015 н. р.

м.Київ  НУХТ

14-17
квітня
2015 року

Дем янова Я.В.

ІЕБ – 5 курс

2-й тур олімпіади
та 5 місце у загально- командному заліку

Мосюк Л.І.

ІЕБ -4 курс

Старінкова  А.В.

ІЕБ – 4 курс

ІІ етап
 Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біотехнологія» 2015-2016 н. р.

М. Київ НУХТ

   20-23        квітня 2016 року

 

Мосюк Л.І.

ІЕБ -5 курс

2-й тур олімпіади та 2 місце у загально- командному заліку

Гаврилюк О.А.

ІЕБ – 4 курс

Белікова О.Ю.

ІЕБ -4 курс

ІІ етап
 Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Біотехнологія» 2016-2017 н. р.

м.Київ НУХТ

18-21 квітня 2017 року

Гаврилюк О.А.

ІЕБ -5 курс

2-й тур олімпіади
1  місце у загально- командному заліку

Палієнко О.К.

ІЕБ -5 курс

Белікова О.Ю.

ІЕБ -5 курс

Участь студентів кафедри у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт


Назва конкурсу (І, ІІ) тур

Місце проведення

Дата проведення

ПІБ
учасника

Факультет, кафедра, курс учасника

Результат участі

1

2

3

4

5

6

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Конкурс на кращі дипломні роботи

Конкурс на кращий рейтинг студентських груп у НАУ

 

Конкурс на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення біотехнології»

Конкурс на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення біотехнології»
Конкурс на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Новітні досягнення біотехнології»

Національний хіміко технологічний університет м. Дніпропетровськ

 

НАУ кафедра біотехнологіяНАУ

НАУ кафедра біотехнологія

 

 

НАУ кафедра біотехнологія

 

 

НАУ кафедра біотехнологія

 20-21 березня
2014

 

 

14.02.2014р.

 

12.05.2014р.

 

 

24-25.10. 2013р.

 

 

(24-25 жовтня 2013 р.).

 

24-25.10. 2013р.

 

Бойченко М.С.

 

 

Горлінський О.В.
Рябоненко О.Г.

Студенти 503групи

 

 

Шевцова Т.В.

 

 

 

Булигіна Т.В.

 

Бєлікова О.Ю.

Біотехнології
Курс 4.

 

 

Біотехнологія

 

Біотехнологія ІЕБ, 503 група

 

 

Аспірантка

 

 

 

Біотехнології
Курс 5.

 

Біотехнології
Курс 4.

Представ
лена доповідь, отриман диплом 3 ступеня.

 

1 місце
диплом
2 місце
диплом
2-місце серед студентських груп НАУ

Отримала І місце за стендову доповідь

 

 

Отримала 1І місце за стендову доповідь

Отримала 11І місце за стендову доповідь

Стипендії студентам
Отримані гранти, стипендії тощо студентами та молодими ученими


Назва гранту, стипендії

ПІБ

Кафедра, курс учасника

1

2

3

Іменна стипендія вченої ради НАУ ім. Белянського

Вострікова В.

 Кафедра біотехнології 5 курс

Іменна стипендія вченої ради НАУ ім. Лозинського

Тражуков А.

Кафедра біотехнології, 5 курс

Результати науково-дослідної діяльності які доповідалися студентами на міжнародних і всеукраїнських конференціях:

Навч. рік

Конференції

Кількість доповідей

2016-2017

Науково-практичні конференції НАУ

33

Науково-практичні конференції інших ВНЗ України та міжнародні (за межами України)

11

2017-2018

Науково-практичні конференції НАУ
Науково-практичні конференції інших ВНЗ України та міжнародні (за межами України)

25
10

Всього

 

79

Крім апробації під час наукових доповідей на конференціях результати науково-дослідницької діяльності студентів публікуються в матеріалах конференцій та у наукових журналах.

Навчальний рік

Опубліковано

матеріалів доповідей

статей

2016 - 2017

98

18

2017 - 2018

116

24

Всього

676

42