Кафедра Біотехнології

Історія кафедри Біотехнології

Кафедра біотехнології була створена Наказом Ректора НАУ в 2004 році на базі кафедри екології, як структурний підрозділ факультету екології і дизайну Національного авіаційного університету. Очолювала кафедру д.т.н., професор Кисла Любов Василівна. Вагомий внесок у розбудову кафедри біотехнології внесла к.т.н., доцент Чугуй В.О., яка з 2006 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри. Вона була ініціатором створення англомовного проекту за напрямом «Біотехнологія».
Кафедра біотехнології проводить підготовку фахівців за напрямом «Біотехнологія». Перший випуск освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за спеціальністю 6.0929 “Біотехнологія” здійснено у 2006 році. Перший випуск освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр» за спеціальностями 7/8.092902 “Біотехнологія біологічно активних речовин” та 7/8.092903 “Екобіотехнологія” здійснено у 2008 році.
З 2008 року кафедру очолює д.б.н., професор, академік УАН Гаркава Катерина Григорівна.
Кафедра має сучасні навчальні лабораторії, оснащенні аналітичним обладнанням, для проведення лабораторних робіт з фахових дисциплін. При кафедрі діє науковий гурток та науково-навчальний центр «Екобіобезпека» акредитований на право проведення вимірювань показників якості води, ґрунтів та повітря.
На кафедрі викладаються 38 дисциплін. Викладання всіх дисциплін здійснюється українською та англійською мовами.

Кафедра біотехнології здійснює підготовку фахівців, здатних вирішувати проблеми розробки і реалізації біологічних технологій і технологічного обладнання, моделювання і оптимізації схем біотехнологічних виробництв, розробки і застосування селекції і методів генної інженерії для виробництва біологічно активних речовин і ліків, запровадження біотехнологічних процесів для забезпечення екологічної і техногенної безпеки, тощо. 
Мета наукової діяльності кафедри полягає у створенні наукової бази для забезпечення навчального процесу та розвитку сучасних наукових напрямів в біотехнології:
- розробка та впровадження біотехнологічних процесів отримання біологічно активних речовин для сільського господарства для харчової промисловості і медицини;
-  розробка та впровадження біотехнологічних процесів для покращення охорони довкілля і ресурсозбереження.
Кафедра біотехнології Національного авіаційного університету співпрацює з Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара, ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України, Національним медичним університетом  ім. О.О.Богомольця, Інститутом агроекології та природокористування НААН України, Інститутом біохімії ім. О.В.Паладіна НАН України, Інститутом генетичної та регенеративної медицини НАМН України, Інститутом клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини НАМН України, Інститутом рибного господарства НААН України, Національним університетом харчових технологій, ННЦ «Інститут землеробства» НААН України та багатьма кафедрами Національного авіаційного університету.
В 2010 році кафедра проводила І міжнародну науково-практичну конференцію «Новітні досягнення біотехнології», в 2011 року – науково-практичний семінар «Перспективи і напрямки сучасної біотехнології».
З 2012 року кафедра біотехнології випускає електронний науковий журнал «Проблеми екологічної біотехнології». У 2013 році журнал включено в міжнародні наукометричні бази даних РИНЦ та EBSCO. Відповідно до наказу МОН України № 1609 від 21 листопада 2013 року журнал включено до переліку фахових видань України з технічних (екологічна безпека) та біологічних (біотехнологія, екологія) наук.
В 2013 році кафедра проводила ІІ міжнародну науково-практичну конференцію «Новітні досягнення біотехнології».