Витяг з положення "Про студентське самоврядування"

РОЗДІЛ 5. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ТА СТУДЕНТСЬКА РАДА
ІНСТИТУТУ.
Конференція студентів інституту є вищим органом студентського самоврядування інституту, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життя студентів, обумовлені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.
Делегатами на Конференції студентів інституту є студенти інституту у складі і кількості, затвердженій Студентською радою інституту відповідно до кількості студентів, що навчаються на факультетах інституту.
Конференція студентів інституту:
обирають студентського директора інституту:
контролюють роботу виконавчих органів студентського самоврядування інституту;
заслуховують звіт Студентської ради інституту про виконану роботу;
здійснюють інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.
Конференція студентів інституту скликається Студентською радою інституту раз на 1 рік. Позачергова Конференція студентів інституту може скликатися за рішенням Студентської ради інституту або на обґрунтовану вимогу Студентської ради НАУ.
Конференція студентів інституту є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.
Рішення Конференції студентів інституту приймаються відносною більшістю голосів.
Рішення Конференції студентів інституту є обов'язковим для виконання всіма органами та членами органів студентського самоврядування інституту.
Студентська рада інституту виражає інтереси всіх студентів інституту.
Студентська рада інституту має свою емблему, штамп, бланк для внутрішнього та зовнішнього листування.
Студентську раду інституту очолює студентський директор інституту, який обирається на Конференції студентів інституту терміном на 1 рік.
Студентська рада інституту складається зі студентського директора інституту, першого заступника студентського директора інституту, заступників студентського директора інституту, секретаря Студентської ради інституту, Голів Студентських рад факультетів інституту (далі - студентських деканів факультетів), керівників відділів Студентської ради інституту, командирів курсів (потоків) інституту.
Студентська рада інституту:
організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування інституту відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;
приймає рішення Студентської ради інституту;
координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчих органів студентського самоврядування інституту;
ухвалює структуру відділів Студентської ради інституту;
ухвалює структури відділів Студентських рад факультетів інституту;
ухвалює план роботи Студентської ради інституту;
ухвалює посадові інструкції членів Студентської ради інституту;
погоджує призначення першого заступника студентського директора інституту, заступників студентського директора інституту, секретаря Студентської ради інституту, керівників відділів Студентської ради інституту;
надає методичну допомогу Студентським радам нижчого рівня з метою забезпечення застосування цього Положення та інших актів органів студентського самоврядування;
скликає Конференцію студентів інституту;
виносить на розгляд Конференції студентів інституту питання, що вимагають її розгляду;
контролює виконання рішень Конференції студентів НАУ та Конференції студентів
інституту;
контролює хід виборів виконавчих органів студентського самоврядування інституту;
контролює діяльність виконавчих органів студентського самоврядування інституту;
вносить пропозиції адміністрації інституту щодо організації навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів інституту;
вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення студентів інституту, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування, матеріальної допомоги студентам інституту;
вносить обґрунтовані пропозиції щодо покращення роботи викладачів інституту, зміни навчального графіку і розкладу занять;
вносить пропозиції адміністрації інституту про вдосконалення умов навчання та побуту студентів інституту;
контролює дотримання студентами інституту Правил внутрішнього розпорядку НАУ;
забезпечує інформування студентів інституту з питань, що стосуються їх інтересів;
здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

Студентська рада інституту збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає студентський директор інституту не менше ніж два рази на місяць. Позачергові засідання скликаються на ініціативою студентського директора інституту, на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради інституту, на вимогу Студентської ради НАУ або на вимогу адміністрації інституту.
Засідання Студентської ради інституту є відкритим для всіх студентів інституту.
Засідання Студентської ради інституту оформлюються протоколами, які підписуються студентським директором інституту та секретарем Студентської ради інституту.
Рішення Студентської ради інституту приймаються відносною більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 її членів.
Право голосу на засіданнях Студентської ради інституту мають студентський директор інституту, студентські декани факультетів інституту та командири курсів (потоків) інституту.
Рішення Студентської ради інституту є обов'язковими для виконання виконавчими органами та членами виконавчих органів студентського самоврядування інституту.
Відділи Студентської ради інституту складаються з керівника відділу та членів відділу.
Секретаріат Студентської ради інституту складається з секретаря Студентської ради інституту та членів секретаріату.
Студентський директор інституту:
очолює та організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування інституту відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;
затверджує рішення Студентської ради інституту;
контролює виконання рішень Студентської ради інституту;
затверджує план роботи Студентської ради інституту;
погоджує плани роботи Студентських рад факультетів інституту;
затверджує структуру відділів Студентської ради інституту;
затверджує структури відділів Студентських рад факультетів інституту;
представляє органи студентського самоврядування інституту в Студентській раді НАУ, в стосунках з органами студентського самоврядування та студентами інших навчальних закладів України і інших країн світу;
звітує про діяльність органів студентського самоврядування інституту в Студентській раді НАУ;
спільно з адміністрацією інституту визначає перелік питань, що вимагають погодження зі Студентською радою інституту;
погоджує з адміністрацією інституту питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів інституту;
входить до складу Вченої ради інституту;
аналізує та доводить до відома адміністрації інституту пропозиції та зауваження з боку студентів інституту;
призначає першого заступника студентського директора інституту, заступників студентського директора інституту (не більше двох), секретаря Студентської ради інституту, керівників відділів Студентської ради інституту за погодженням Студентської ради інституту;
затверджує склад відділів Студентської ради інституту за поданням керівників відділів Студентської ради інституту;
затверджує склад секретаріату Студентської ради НАУ за секретаря Студентської ради НАУ;
затверджує посадові інструкції членів Студентської ради інституту;
погоджує посадові інструкції членів Студентських рад факультетів інституту;
має право голосу на засіданнях Студентської ради НАУ та Студентської ради інституту;
має право давати доручення всім членам виконавчих органів студентського самоврядування інституту;
зобов'язаний виконувати доручення студентського ректора, прешого заступника студентського ректора та заступників студентського ректора НАУ;
здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

Повноваження студентського директора інституту припиняються достроково у разі:
особистої заяви про відставку;
неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
усунення з посади, якщо на Конференції студентів інституту за це проголосувало не менше половини делегатів.
В разі неможливості виконання студентським директором інституту своїх обов'язків, його обов'язки виконує перший заступник студентського директора інституту.
Права то обов'язки всіх членів Студентської ради інституту регламентуються посадовими інструкціями членів Студентської ради інституту.