Видавнича діяльність

Кафедра аерокосмічної геодезії

Бурачек В. Г., Железняк О. О., Зацерковний В.І.
ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ : монографія. – Ніжин: ТОВ “Видав-ництво “Аспект-Поліграф”, 2011. – 512 с.
У монографії визначена та сформульована сутність геоінформації, геоінформа-ційних технологій (ГІТ), понятійний апарат геоінформаційних систем (ГІС) і їх фун-кціональні можливості. Розглянуті питання введення даних і їх цифрування, наведені короткі характеристики провідних ГІС, їх переваги та недоліки. Висвітлені питання створення електронних карт і їх збереження за допомогою ГІТ. Представлені концеп-туальні основи ГІС, мета та принципи їх побудови ГІС, розглянуті сучасні технології обробки геопросторової інформації, моделі, що лежать у їх основі, сучасні напрями застосування ГІС і перспективи їх розвитку. Викладені моделі й алгоритми, що лежать в основі ГІС. Розглянуті програмні засоби реалізації, інтеграції даних і технологій. Монографія містить графічні ілюстрації, що пояснюють роботу ГІС. Книга може бути корисною для науковців, керівників державних установ, викладачів вищої школи, аспірантів і студентів. Переглянути зміст

Бурачек В.Г., Железняк О.О., Зацерковний В.І. ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ : монографія. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2011. – 440 с.
У монографії представлені засоби геоінформаційного аналізу прос-торових даних, розглянуті сучасні технології обробки геопросторової інформації, представлені погляди вітчизняних і закордонних фахівців на можливість сучасної аналітичної обробки в ГІС.
Викладені моделі й алгоритми, що лежать в основі геоінформаційного аналізу просторових даних. Розглянуті програмні засоби реалізації, інтеграції даних і технологій. Монографія містить графічні ілюстрації, що пояснюють роботу ГІС у процесі геоінформаційного аналізу просто¬рових даних.
Книга може бути корисною для науковців, керівників державних установ, викладачів вищої школи, аспірантів і студентів. Переглянути зміст

Mishchenko M. I., Rosenbush V. K., Kiselev N. N., Lupishko D. F., Tishkovets V. P., Kaydash V. G., Belskaya I. N., Efimov Y. S., Shakhovskoy N. M.
POLARIMETRIC REMOTE SENSING OF sOLAR sYSTEM OBJECTS. − K.: Akademperiodyka, 2010. − 291 p.
This book outlines the basic physical principles and practical methods of polarimetric remote sensing of Solar System objects and summarizes numerous advanced applications of polarimetry in geophysics and planetary astrophysics. In the first chapter we present a complete and rigorous theory of electromagnetic scattering by disperse media directly based on the Maxwell equations and describe advanced physically based modeling tools. This is followed, in Chapter 2, by a theoretical analysis of polarimetry as a remote-sensing tool and an outline of basic principles of polarimetric measurements and their practical implementations. In Chapters 3 and 4, we describe the results of extensive groundbased, aircraft, and spacecraft observations of numerous Solar System objects (the Earth and other planets, planetary satellites, Saturn’s rings, asteroids, trans-Neptunian objects, and comets). Theoretical analyses of these data are used to retrieve optical and physical characteristics of planetary surfaces and atmospheres as well as to identify a number of new phenomena and effects. This monograph is intended for science professionals, educators, and graduate students specializing in remote sensing, astrophysics, atmospheric physics, optics of disperse and disordered media, and optical particle characterization. Переглянути зміст

Железняк О.О.
КОСМІЧНА ФОТОГРАММЕТРІЯ: навч. посіб. / О. О. Железняк, Л. С. Чубко. – К: НАУ, 2012. – 220 с.
У посібнику розглянуто основні теоретичні і практичні питання кос¬мічної фотограмметрії, зокрема опрацювання космічних зображень, ура¬хування спотворень зображення, зумовлених особливостями умов їх отримання, а також принципи роботи різних приладів, що використо¬вуються як датчики систем космічного знімання, інтерпретації даних і головних алгоритмів корекції, перетворення зображень земних покривів за результатами космічного знімання. Для студентів вищих навчальних закладів. Переглянути зміст

Зацерковний В. І.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІД НАЙПРОСТІШИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЛІЧБИ ДО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ КОМП'ЮТЕРІВ : МОНОГРАФІЯ. – Ніжин: ТОВ "Видавництво “Аспект - Поліграф”, 2012. – 416 с.
У монографії представлені результати історико-наукового аналізу процесу розвитку обчислювальної техніки. Показаний вклад відомих учених та інженерів у створення обчислювальних пристроїв. Книга може бути корисною для науковців, викладачів вищої та середньої школи, аспірантів і студентів, читачів, які цікавляться історією обчислювальної техніки. Переглянути зміст

Зацерковний В. І.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІД ЛАМПОВИХ КОМП'ЮТЕРІВ ДО КОМП'ЮТЕРІВ НА ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМАХ : монографія / В. І. Зацерковний, В. В. Литвинов, В. П. Клименко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 438 с.
У монографії представлені результати історико-наукового аналізу процесу розвитку обчислювальної техніки. Показаний вклад відомих учених і інженерів у створення обчислювальних пристроїв. Книга може бути корисною для науковців, викладачів вищої та середньої школи, аспірантів і студентів, читачів, які цікавляться історією обчислювальної техніки. Переглянути зміст

Зацерковний В. І., Бурачек В. Г., Железняк О. О., Терещенко А. О.
Геоінформаційні системи і бази даних : монографія. - Кн. 1 / В. І. Зацерковний, В. Г. Бурачек,О. О. Железняк, А. О. Терещенко. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - 492 с.
У монографії визначена та сформульована сутність геоінформації, геоінформаційних технологій(ГІТ), понятійний апарат геоінформаційних систем (ГІС) і їх функціональні можливості. Розглянуті питання введення даних і їх цифрування. Висвітлені питання створення та збереження електронних карт за допомогою ГІТ. Представлені концептуальні основи ГІС, мета та принципи побудови ГІС, розглянуті сучасні технології обробки геопросторової інформації, моделі, що лежать у їх основі,сучасні напрями застосування ГІС і перспективи розвитку.
Викладені моделі й алгоритми, що лежать в основі ПС. Розглянуті програмні засоби реалізації, інтеграції даних і технологій. Монографія містить графічні ілюстрації, що пояснюють роботу ГІС.
Книга може бути корисною для науковців, керівників державних установ, викладачів вищої школи, аспірантів і студентів.

Гордєєв А. Ю.
Карти-портолани Чорного моря / А. Ю. Гордєєв; передм. P. І. Сосса - К.: ДНВП «Картографія», 2015. -216 с.: іл.
«Карти-портолани Чорного моря» - науково-популярне видання репродукцій старовинних карт у серії «Пам'ятки картографії України». Це атлас репродукцій старовинних морських карт Чорного й Азовського морів. У виданні вперше в Україні представлена значна кількість карт-портоланів та збірок портоланів морських акваторій України XIV-XVII ст. Портолани подані за хронологією з висвітленням їх найважливіших характеристик.
Для картографів, географів, істориків, дослідників мореплавства, учених і тих, хто цікавиться історією картографування території України.

Кафедра безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності: підручник. / [О.І. Запорожець, Б.Д. Халмурадов, В.І. Применко та ін.] - К.:"Центр учбової літератури", 2013. - 448 с. У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров'я та життя і здоров'я найближчого оточення. Для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів "неповна вища освіта" та "базова вища освіта" всіх спеціальностей. Переглянути зміст

О. М. Зубченко, В. В. Горупа
Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с. Навчальний посібник рекомендований МОН України. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають дисципліни Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територіальних одиниць та об’єктів економіки у надзвичайних ситуаціях, і містяться типові методики виконання студентами практичних та розрахунково+графічних робіт під час опанування дисциплін напрямку Безпека життєдіяльності. Він може бути корисним також студентам при виконанні розділу з безпеки життєдіяльності та цивільної оборони в дипломних роботах (проектах) і керівному та командно-начальницького складу аварійно-рятувальних служб об’єктів економіки при підготовці та проведенні відповідних занять з підлеглими. Табл. 55, додатків 4, рисунків 15. Переглянути зміст

Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях: Навч.посіб. - К. Центр навчальної літератури, 2006. - 138 с.

Розглядаються питання першої допомоги забезпечення її надання.
Матеріал викладено відповідно до розділу «Перша допомога при надзвичайних ситуаціях» програми курсу «Безпека життєдіяльності».
У навчальному посібнику висвітлені питання організаційних заходів і засобів надання першої допомоги, перша допомога при транспортних катастрофах і аваріях, допомога у надзвичайних ситуаціях при отруєнні хімічними сполуками, допомога при отруєннях природного походження.
Висвітлені сучасні погляди з надання долікарської реанімації.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, як з курсу «Безпека життєдіяльності», так й «Основи медичних знань». Переглянути зміст

 

Запорожець О.І.,Протоєрейський О.С.,Франчук Г.М.,Боровик І.М. Основи охорони праці.Підручник.-К.:Центр учбової літератури,2009.- 264 с.

У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи вимірювання їх вимірювання. Розглянуті правила будови і безпечної експлуатації підйомно-транспортних засобів, посудин, що працюють під тиском, способи захисту від електромагнітних та іонізуючих випромінювань, вимоги пожежної та вибухової безпеки.
Підручник містить питання для самоконтролю, основні вимоги до знань і умінь, які повинні бути сформовані у студента в результаті вивчення розділів підручника. Наведені приклади розв'язання задач.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним для працівників підприємств, зайнятих питаннями безпеки праці. Переглянути зміст

Безпека життєдіяльності : навчально-контролюючі тести : навч.-метод. пос. для студ. вищих навч. закл. / І.В. Іванова, В.М. Заплатинський, С.П. Гвоздій - 2 вид.,переробл. та доповн. - Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. - 161 с.

Посібник призначено для самостійного вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" студентами, підготовки до поточного, модульного та підсумкового контролю знань.
Посібник є особливо актуальним для викладачів, які за допомогою поданих тестів при використанні кредитно-модульної системи матимуть змогу моделювати різні варіанти завдань для індивідуальної та самостійної роботи студентів, здійснювати поточний, модульний та підсумковий контроль знань.
Посібник може бути використаний при підготовці олімпіад, а також практичними працівниками тощо. Переглянути зміст

Запорожець О.І., Русаловський А.В., Якимець І.В. Контроль шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Методичні вказівки і робочий зошит. – К., 2012. – 19с.

Лабораторна робота з нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Переглянути зміст

Токарев В.І., Загурська Л.А., Береговий О.М. Гігієнічна оцінка виробничого шуму: Методичні вказівки і робочий зошит. – К., 2012. – 19с.

Лабораторна робота з нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Переглянути зміст

Запорожець О.І., Русаловський А.В.,Якимець І.В. Оцінка ефективності захисту працівників від іонізуючого випромінювання. Методичні вказівки і робочий зошит. – К., 2012. – 19с.
Лабораторна робота з нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Переглянути зміст

Запорожець О. І., Русаловський А.В.Коваленко В. В. Електробезпека. Протікання електричного струму через тіло людини. Методичні вказівки і робочий зошит. – К., 2012. – 19с.
Лабораторна робота з нормативної дисципліни "Основи охорони праці". Переглянути зміст

Боровик І.М., Григораш В.В., Павлиш В.Д. «Безпека життєдіяльності: Методичні рекомендації та контрольна робота для студентів ІЗДН всіх напрямків підготовки магістрів та спеціалістів. - Х.: Видавництво "Форт", 2013. - 24 с.

Методичні рекомендації містять вказівки до вивчення розділів дисципліни "Цивільний захист", питання для самоперевірки, перелік практичних занять, контрольну роботу та методичні вказівки з її виконання, список літератури.
Призначені для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання НАУ всіх напрямів підготовки магістрів та спеціалістів. Переглянути зміст

Запорожець О.І., Загурська Л.А., Казанець В.І., Боровик І.М. Випромінювання і розрахунок штучного освітлення на робочому місці. Методичні вказівки та робочий зошит. Х.: Форт, 2013. - 27 c. Переглянути зміст

Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 6-те вид., допов. і перероб.- К.: Університет «Україна», 2013. – 280 с.

У навчальному посібнику розглянуто законодавче та нормативно-правове забезпечення охорони праці в Україні, міжнародне регулювання та співробітництво в галузі охорони праці.
Викладені питання державного управління охороною праці та організації охорони праці на підприємствах, державного нагляду і громадського контролю за охороною праці.
У шостому виданні посібника враховані найновіші національні та міжнародні нормативні документи, значна увага приділяється міжнародним стандартам систем менеджменту охороною праці.
Для студентів вищих навчальних закладів. Посібник може використовуватися спеціалістами та працівниками у вирішенні питань, пов"язаних з охороною праці, а також викладачами з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі». Переглянути зміст

Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці. 5-тє вид., допов. і перероб. Навч. посіб. – К.,2011: Університет «Україна». - 295 с.

У навчальному посібнику розглянуто законодавче та нормативно-правовс забезпечення охорони праці в Україні, міжнародне регулювання та співробітництво в галузі охорони праці.
Викладені питання державного управління охороною праці та організації охорони праці на підприємствах, державного нагляду і громадського контролю за охороною праці.
У п'ятому виданні посібника враховані найновіші національні та міжнародні нормативні документи, значна увага приділяється міжнародним нормам у сфері охорони праці, соціальної відповідальності, стандартам систем менеджменту охороною праці.
Для студентів вищих навчальних закладів.
Посібник може використовуватися спеціалістами та працівниками у вирішенні питань, пов"язаних з охороною праці, а також викладачами з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці в галузі». Переглянути зміст

Видання англійською мовою

Бабак В., Гулевець В., Зайцев Ю.. Safety of Life Activity (Specialized terminology training course) / В. Бабак, В. Гулевець, Ю. Зайцев. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Kyiv: NAU, 2005- 94 p.
Курс містить матеріали, що стосуються проблем життєдіяльності людини, та систему графіки для візуального відтворення і фіксації основновних положень курсу. Рекомендується для аудиторної та самостійної роботи. Переглянути зміст

O.V.Konovalova, I.L.Gosudarska, S.I.Karasev. Labour Precautions: Guide to Laboratory Practical Works / Коновалова О.В., Государська І.Л., Карасьов С.І. Охорона праці. Лабораторний практикум для студентів усіх спеціальностей. – Kyiv: NAU, – 2011. – 68 p.
The guide includes laboratory works completely covering the course of 'Labour protections'. It gives students an opportunity to master theoretical material and prepare for practical application of methods of protection against impact of harmful and dangeours factors. Intended for the sudents of all specialities. Переглянути зміст

Zoporozhets O. Aircraft noise. Assessment, prediction and control / O. Zoporozhets, V. Tokarev, K. Attenborough. – London: Spon Press, 2011. – 413 p.
Aircraft noise has adverse impacts on passengers, airport staff and people living near airports, it thus limits the capacity of regional and international airports throughout the world. Reducing perceived noise of aircraft involves reduction of noise at source, along the propagation path and at the receiver.
Effective noise control demands highly skilled and knowledgeable engineers. This book is for them. It shows you how accurate and reliable information about aircraft noise levels can be gained by calculations using appropriate generation and propagation models, or by measurements with effective monitoring systems. It also explains how to allow for atmospheric conditions, natural and artificial topography as well as detailing necessary measurement techniques. Переглянути зміст

Кафедра біотехнології

О.Л. Матвеева. А.В. Копиленко. В.В. Горупа
ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
Лабораторний практикум
Містить опис лабораторних робіт з дисципліни «Процеси і апарати біотехнологічних виробництв», вказівки щодо їх виконання, методику проведення дослідів та опрацювання експериментальних даних, вимоги до оформлення звітів про виконану роботу.
Для студентів напряму 0929 «Біотехнологія». Переглянути зміст

Л. О. Косоголова, О. В. Веренко. В. В. Хробуст
СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
Лабораторний практикум
Містить лабораторні роботи, які охоплюють тематику курсу «Стандартизація, сертифікація та ліцензування продукції». Практикум дає змогу студентам опанувати теоретичний матеріал та підготуватися до експериментальних досліджень.
Для студентів спеціальностей 7.092902 «Біотехнологія біологічно активних речовин». 7.092903 «Екобіотехнологія». Переглянути зміст

В.П. Захарчук, В.В. Горупа. Л.М. Курок
УСТАТКУВАННЯ ФАРБУВАЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЬ ТА АВТОМАТИЧНИХ ЛІНІЙ
Курс лекцій
Містить матеріали лекцій з дисципліни «Устаткування фарбувальних дільниць та автоматичних ліній». Розглянуто методи та устаткування для нанесення лакофарбових покриттів.
Для студентів спеціальності 7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». Переглянути зміст

О. М. Зубченко, В. В. Горупа
АВТОМАТИЧНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВАХ
Курс лекцій
Розглянуто способи отримання лакофарбових покриттів, які є комплексом технологічних операцій, що включає підготовку поверхні виробу, нанесення лакофарбових матеріалів та їх отвердіння.
Викладено принципи, жими необхідно керуватися під час розробки автоматичних систем управління, регулювання і контролю, а також дані основного блокування, завдяки яким здійснюється безпечна експлуатація фарбувально-сушильного устаткування.
Для студентів спеціальності 8/7.091605 «Хімічна технологія високомолекулярних сполук». Переглянути зміст

Л. С. Ястремська, Л. В. Кисла, В.О. Чугуй, О. Л. Матвеева
БІОТЕХНОЛОГІЯ. КУРСОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ
Посібник
Викладено вимоги до виконання курсових проектів та курсових робіт біотехнологічного напряму. Наведено правила складання принципових і апаратурно-технологічних схем біотехнологічних виробництв і перероблення їх відходів, умовно-графічних позначень біотехнологічного обладнання для студентів напряму 0929 «Біотехнологія». Переглянути зміст

К.Г. Гаркава, Л.О. Косоголова, О.В. Карпов. Л.С. Ястремська
БІОТЕХНОЛОГІЯ. ВСТУП ДО ФАХУ
Навчальний посібник
У навчальному посібнику викладено матеріал з промислової біотехнологїї, екобіотехнології, генної інженерії, імунобіотехнології, біотехнології палива, який сприяє кращому сприйняттю сучасних біотехнологічних розробок, орієнтації в сучасних напрямах біотехнології для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Біологія». Переглянути зміст

О. А. Васильченко
БІОХІМІЯ БІОЛОГІЧНИХ АГЕНТІВ
Лабораторний практикум для студентів напряму 0929 «Біотехнологія»
Наведено методики виконання лабораторних робіт з курсу «Біохімія біологічних агентів» та коротке теоретичне обґрунтування кожного досліду. Містить контрольні питання та завдання з теоретичної та практичної частин.
Для студентів напряму 0929 «Біотехнологія», а також для аспірантів. Переглянути зміст

О. A. Vasylchenko, Т. I. Bilyk, L. V. Kucheryava
BIOCHEMESTRY OF BIOLIGICAL AGENTS
Guide to Laboratory Practical Work for the students of branch 6.051401 "Biotechnology"
The methods for performing laboratory works on "Biochemistry of biological agents" and short theoretical substantiation of every experiment are represented The guide contains test questions on the theoretical and practical parts.
For the students of branch 6.051401 "Biotechnology". Переглянути зміст

Т. I. Bilyk, S. I. Tkachenko, О.А. Vasylchenko
FUNDAMENTALS OF ECOLOGICAL TOXICOLOGY
Manual
This course is designed as an introductory course for students studying ecotoxicology and for those involved in allied sciences requiring a background in this field. It consists of two parts: "Main principles of ecotoxicology" and "Toxicity of environmental pollutants and its assessment".
The manual is intended for students of environmental specialties of higher educational institutions. Переглянути зміст

О. А. Васильченко
БІОХІМІЯ
Лабораторний практикум для студентів напряму 0929 «Біотехнологія»
Наведено методики виконання лабораторних робіт з курсу «Біохімія» та коротке теоретичне обґрунтування кожного досліду. Містить контрольні питання з теорії та практичної частини.
Для студентів напряму 0929 «Біотехнологія». Переглянути зміст

О. A. Vasylchenko, Т. I. Bilyk, L. V. Kucheryava
BIOCHEMISTRY
Guide to Laboratory Practical Work for the students of branch 6.051401 "Biotechnology"
The methods for performing laboratory works on "Biochemistry of biological agents" and short theoretical substantiation of every experiment are represented The guide contains test questions on the theoretical and practical parts
For the students of branch 6.051401 "Biotechnology". Переглянути зміст

О.Л. Матвєєва, Л.М. Курок, В.В. Горупа, О.М. Суліман
ПАЛИВНО-ЗАПРАВНІ КОМПЛЕКСИ ТА СИСТЕМИ
Практичний посібник Переглянути зміст

Кафедра землеустрою та кадастру


Матковський О., Білоніжка П., Возняк Д., Дяків В., Ковальчук М., Наумко І., Попп І., Семененко В., Скакун Л., Сливко Є., Словотенко Н., Степанов В., Ціхонь С., Кріль С. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутвореня. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.
У завершальній книзі з циклу «Мінерали Українських Карпат» узагальнено відомості щодо процесів мінералоутворення в породних і рудних комплексах Складчастих Карпат, Передкарпатського та Закарпатського прогинів. Висвітлено магматичне мінералоутворення в протерозойсько-палеозойських, мезозойських, кайнозойських комплексах; гідротермально-метасоматичне, пов’язане з найдавнішими утвореннями Мармароського масиву, мезозойським і кайнозойським магматизмом; осадове і вулканогенно-осадове в кайнозойських комплексах; метаморфічне в метаморфічних комплексах кристалічного фундаменту і палеозойського чохла; гіпергенне в корах звітрювання і зонах окислення сірчаних, сульфідних і манганових руд; космогенне в метеориті Княгиня і метеоритних кульках; сучасне в травертинах і техногенне мінералоутворення, пов’язане з експлуатацією соляних родовищ.

 
Автори: д.е.н. Леонід Новаковський, д.е.н. Дмитро Бабміндра, д.е.н. Валерій Горлачук, д.е.н. Григорій Гуцуляк, д.е.н. Юрій Гуцуляк, д.е.н. Дмитро Добряк, д.е.н. Йосип Дорош, к.е.н. Петро Жолкевський, к.с.-г.н. Олександр Канаш, к.е.н. Володимир Леонець, д.е.н. Андрій Мартин, д.ю.н. Анатолій Мірошниченко, к.е.н. Ірина Новаковська, Микола Олещенко, к.г.-м.н. Сергій Осипчук, к.ю.н. Олексій Поліщук, к.е.н. Михайло Стецюк, д.е.н. Антон Третяк, к.е.н. Анатолій Шворак, к.е.н. Анатолій Юрченко.
Довідник, що має обсяг 576 стор. комп’ютерного тексту (структура додається), розрахований на працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, співробітників земельних і екологічних органів, сертифікованих інженерів-землевпорядників, фахівців проектних організацій і підприємницьких структур у сфері землеустрою, вчених, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
Настільною книгою українського землевпорядника ще з радянських часів був «Довідник із землеустрою» – видання, в якому узагальнювались законодавчі і нормативно-правові акти, що діяли в той час, а також нормативно-технічні документи, настанови щодо виконання проектно-вишукувальних робіт, що розроблялися профільними проектними інститутами. Довідник видавався і перевидавався тричі російською мовою у 1973, 1983 та 1989 роках. Варто відзначити, що це були єдині довідники з землеустрою на теренах колишнього Радянського Союзу.


Новаковська І.О. Основи економіки землекористування. – К., 2013. – 258 с.
У монографії розкрито теоретичні основи економіки землекористування, розглянуто проблеми економічної ефективності використання земельних ресурсів, визначено принципи організації та функціонування системи використання та охорони земель.
Значну увагу приділено проблемам оптимізації та екологізації землекористування, грошовій оцінці земельних ресурсів, розвитку орендних відносин та встановленню плати за землю.
Висвітлено питання територіальної організації сільськогосподарських і несільськогосподарських землекористувань, оцінки обґрунтованості перерозподілу земель, обмежень у землекористуванні, відшкодування збитків власників землі та землекористувачів і втрат, обумовлених вилученням земель і обмеженнями у їх використанні.
Розрахована на працівників і спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері економіки, земельних відносин, екології, студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


Лаверов Н.П., Гожик П.Ф., Хрущев Д.П., Лаломов А.В., Чижова И.А., Ковальчук М.С., Ремезова Е.П., Чефранов Р.М., Бочнева А.А., Василенко С.П., Кравченко Е.А., Свивальнева Т.В., Крошко Ю.В. Цифровое структурно-литологическое геолого-динамическое моделирование месторождений тяжелых минералов. – Киев-Москва, 2014. – 236 с.
Книга посвящена проблеме прогнозного структурно-литологического геолого-динамического моделирования россыпных месторождений тяжелых минералов титана, циркония, золота, цинка. Рассматриваются методология и методы геологического математического и цифрового моделирования на основе принципов структурно-литологического расчленения геологических объектов на базе геоинформационных технологий и геолого-динамического моделирования, базирующегося на синтезе предметных геологических дисциплин (палеотектоники, палеогеографии, палеогеоморфологии, палеогидродинамики и др) с использованием математического аппарата. Освещаются теоретические модели россыпеобразования. Демонстрируются примеры конкретных цифровых структурно-литологических моделей типовых геологических объектов – титано-циркониевых и золотоносных россыпей. Приведены примеры разномасштабных геолого-динамических моделей типовых геологических объектов комплексных прибрежно-морских россыпей титано-циркониевых минералов и минералов цинка. Продемонстрирован высокий уровень информационной и прогнозной функций обоих направлений моделирования. Обозначены дальнейшие этапы объединения структурно-литологического  и геолого-динамического моделирования с целью формирования информационно-прогнозного ретроспективно-статического моделирования. Представлены методические основы прогнозно-поискового многофакторного многопризнакового моделирования россыпных месторождений золота, приведены примеры реализации моделей для перспективных площадей Алданского щита. Обозначены возможности, основные направления и перспективы дальнейшего развития намеченной отрасли моделирования.


Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти: монографія / Міжнар. рада з науки (ICSU) та ін.; наук. кер. проекту М.З. Згуровський /М.З. Згуровський, О.А. Акімова, А.О. Болдак, П.Л. Вавулін, І.М. Джигирей, К.В, Єфремов, В.В. Путренко. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Ч.2. Україна в індикаторах сталого розвитку (2013). – 172 с.


Т. В. Козлова, С. О. Шевченко. ГІС в кадастрових системах: навчальний посібник. Рік видання – 2013. Формат - 60*90/16. Обсяг - 324 сторінки. Обкладинка м’яка
У навчальному посібнику викладено теоретичні аспекти та сучасні тенденції розвитку світових кадастрових систем, особливості застосування геоінформаційних систем для виконання комплексу кадастрово-реєстраційних робіт. Розглянуто вимоги та перспективи впровадження геоінформаційних систем у кадастрову систему України. Значну увагу приділено інтеграції наукових знань у практичну діяльність.
Для студентів напряму 0709 "Геодезія, картографія та землевпордкування".


Ковальчук М.С., Закревський А.І., Багаурі М.Г. Методичні рекомендації до виконання дипломних робі (проектів): для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста і магістра з напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» за спеціальністю 7/8.08010103 «Землеустрій та кадастр». – К.:НАУ, 2014. – 44 с.
Висвітлено і визначено вимоги до розробки, виконанн, оформлення і захисту дипломних робіт (проектів). Для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 7/8.08010103 «Землеустрій та кадастр», які виконують дипломний проект або дипломну роботу на кафедрі землеустрою та кадастру.


Ковальчук М.С., Юдіна Н.Є. Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства: курс лекцій. – К.: НАУ, 2010. – 80 с.
Містить основні поняття дисципліни «Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства». Висвітлено короткі відомості з історії виникнення і розвитку ґрунтознавства та ландшафтознавства, розкрито поняття ґрунту та ландшафту. Подано основи вчення про фактори та процес ґрунтоутворення; розглянуто основні фізичні, хімічні, біологічні властивості та режими ґрунтів; висвітлено основи таксономії ґрунтів та охарактеризовано головні типи ґрунтів світу, методологічні засади ландшафтних досліджень, підходи до вивчення ландшафтів, природно-територіальні комплекси, рівні організації геосистем; розглянуто морфологію ландшафту, його властивості, просторово-часову організацію, розвиток, функції та класифікації.
Для студентів спеціальностей 6.070900 «Землевпорядкування та кадастр», 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології»


Ковальчук М.С., Юдіна Н.Є. Геологія та геоморфологія: лабораторний практикум – К.: НАУ, 2008. – 68 с.
Подано основні відомості та поняття з геохронології, мінералогії, петрографії, геоморфології, гідрогеології, геологічного картування, основні методи макроскопічного визначення мінералів, гірських порід, побудови геологічних, геоморфологічних карт, геологічних розрізів, колонок та карти гідроізогіпс відповідно до навчальних програм дисциплін «Геологія з основами геоморфології» та «Геологія і геоморфологія».
Для студентів спеціальностей 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 6.070900 «Землевпорядкування та кадастр», 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології».


Ковальчук М.С., Юдіна Н.Є. Грунтознавство та ландшафтознавство: Лабораторний практикум– К.: НАУ, 2008. - 58 с.
Містить основні відомості та поняття з ґрунтознавства і ландшафтознавства, порядок і рекомендації до виконання лабораторних робіт, які передбачені навчальною дисципліною «Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства».
Для студентів спеціальностей 6.070900 «Землевпорядкування та кадастр», 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології».


Ковальчук М.С., Юдіна Н.Є. Геологія і геоморфологія: Курс лекцій. – К.:НАУ, 2013. – 80 с.
Подано основні відомості про форму, будову, речовинний склад та походження Землі. Висвітлено основи геохімії, мінералогії, петрографії, літології, геохронології, динамічної геології, геоморфології. Охарактеризовано ендогенні та екзогенні геологічні процеси та створювані ними форми рельєфу.
Для студентів спеціальностей 6.070900 «Землевпрорядкування та кадастр», 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».


Ковальчук М. С., Довгінка У.С.

Геологія і геоморфологія

Наведено теоретичні відомості з основ геохімії, мінералогії, кристалографії, петрографії, літології, геохронології, палеогеографії, геохімічного, геолого-геоморфологічного, гідрогеологічного картування, які необхідні студентам для виконання лабораторних робіт з курсу «Геологія і геоморфологія». До кожної теми розроблено контрольні запитання й завдання. Текст ілюстровано рисунками, таблицями, картами, розрізами. Для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

 

Специфікація

  • ISBN:978-966-932-023-0
  • Тип:Навчальний посібник
  • Обсяг:236 сторінок
  • Рік видання:2017
  • Обкладинка:м’яка

Стислий зміст

Зміст

ПЕРЕДМОВА.

ВСТУП.

Тема 1. ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ.

Тема 2. ФОРМИ ІСНУВАННЯ МІНЕРАЛІВ У ПРИРОДІ.

Тема 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ДІАГНОСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ    МІНЕРАЛІВ.

 Тема  4. ГІРСЬКІ ПОРОДИ.

Тема 5. ГЕОЛОГІЧНЕ ЛІТОЧИСЛЕННЯ.

Тема 6. ВІДТВОРЕННЯ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ УМОВ.

Тема 7. ГЕОЛОГІЧНІ КАРТИ.

Тема 8. ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ ЗА ДАНИМИ СВЕРДЛОВИН.

Тема 9. ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ КАРТИ.

Тема 10. ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ.

Тема 11. ОСНОВИ ГІДРОГЕОЛОГІЇ.

Тема 12. ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ

НА АЕРОФОТО-1 КОСМОЗН1МКАХ.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.